In de bebouwde kom van Schiermonnikoog wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Bijvoorbeeld aan huismussen en huiszwaluwen. Deze dieren zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming (Wnb). Om deze dieren goed te beschermen werkt de gemeente Schiermonnikoog vanaf 2023 volgens een ecologisch werkprotocol. We voorkomen hiermee lange doorlooptijden. Daarnaast zorgen we zo beter voor beschermde soorten omdat direct duidelijk is waar en hoe we dieren kunnen beschermen.

Bij veel kleinschalige (ver)bouwwerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld isolatiewerkzaamheden, het plaatsen van een dakkapel of het vervangen van een dakraam) is het nu vaak nodig om onderzoek te laten uitvoeren naar beschermde diersoorten. Het college besloot dit voorjaar om een gebiedsbreed natuuronderzoek te laten uitvoeren, zodat aparte kleine onderzoeken (de zogenaamde quickscan) vaak niet meer nodig zijn. Het gebiedsbrede natuuronderzoek is gedaan in het gehele dorp Schiermonnikoog, inclusief recreatiewoningen aan de Badweg, Karrepad en Rijspolder.

Het ecologisch werkprotocol biedt onder andere handvatten voor het werken buiten kwetsbare perioden en het  aanbieden van vervangende nestgelegenheid.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. De nieuwe werkwijze is tot stand gekomen in afstemming met de provincie.

Om een ecologisch werkprotocol te kunnen opstellen maakte Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek afgelopen voorjaar een inventarisatie van potentiële verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuizen. Daarnaast voerden zij een aanvullend onderzoek uit naar nestplaatsen van Huismus.

Met het nieuwe ecologische werkprotocol beschermen we dieren en helpen we mensen.

Informatie over bouwen en verbouwen vindt u op onze pagina: direct regelen - bouwen en verbouwen.