Aanpak verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven

Op Schiermonnikoog zijn een aantal vraagstukken, waar het college van burgemeester en wethouders een oplossing voor zoekt. Omdat deze vraagstukken met elkaar te maken hebben, staan ze op deze pagina bij elkaar en vormen zo een project. Op de korte termijn werkt het college ook aan een aantal andere verkeersvraagstukken.

Dit project bestaat uit de volgende onderdelen:
a)    Verkeerssituatie Reeweg-Nieuwestreek-Middenstreek;
b)    Realiseren nieuwe busremise (busgarage);
c)    Vraag naar bedrijfsruimte.

Actueel
Proces en archief

Onderdelen van het project

Op 15 december 2020 stemde de gemeenteraad van Schiermonnikoog in met een plan van aanpak waarin bovengenoemde onderdelen staan. Het college stelt voor om het volgende te onderzoeken: 

a) Verkeerssituatie dorp

De Reeweg, Nieuwestreek en Middenstreek worden onder andere door de hoge bezoekersaantallen van Schiermonnikoog en het gevoel van toenemende mobiliteit drukker ervaren. Ten gevolge van de hoge bezoekersaantallen, neemt ook de druk van bevoorradend verkeer toe. Dit leidt tot onoverzichtelijke verkeerssituaties in met name de piekmomenten, wanneer bussen, taxi’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers tegelijk het centrum van het dorp bereiken of verlaten. De nadrukkelijke wens van het college en de raad, zoals vastgelegd in het startdocument Samen aan de slag!, is om de beleving van een verkeersveilige situatie en het autoluwe karakter te vergroten. Hierbij wordt gekeken naar de totale verkeerssituatie in het dorp. 

Wat gaan we onderzoeken?

Voor de ontwikkeling verkeerssituatie Reeweg-Nieuwestreek-Middenstreek moet het nader onderzoek leiden tot een denkrichting die tot een overwogen keuze voor de te nemen verkeerskundige maatregelen kan leiden. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de beschikbare alternatieven. De alternatieven die in ieder geval moeten worden afgewogen zijn:

  • Tweede ontsluitingsweg rechtstreeks op de Reeweg c.q. Heereweg
  • Geslotenverklaring voor de Middenstreek (gedeeltelijk)
  • Strikter ontheffing systeem

b) Realiseren nieuwe busremise

Voor de provincie Fryslân nadert de fase waarin de aanbesteding voor het openbaar vervoer wordt opgestart. In de huidige situatie is Arriva de aanbieder van openbaar vervoer op Schiermonnikoog. De busremise is in eigendom van Arriva. De provincie Fryslân vindt dit geen wenselijke situatie en wil daarom haar eigen busremise realiseren op Schiermonnikoog. Daarnaast geven busbewegingen en het opladen van bussen geluiden die als storend worden ervaren in de woonwijk waar de busremise nu staat. 

Wat gaan we onderzoeken?

Voor het realiseren van de nieuwe busremise gelden naast ruimtelijke overwegingen ook verkeerstechnische aspecten. Hierbij kan worden gedacht aan draaicirkels van de bussen, aanpassing infrastructuur en dergelijke. Voor deze deelopdracht geldt dat in ieder geval naar de volgende alternatieven wordt gekeken:

  • Knuppeldam
  • Veerdam
  • Bedrijventerrein Melle Grietjespad
  • Huidige locatie
  • Oude brandweerkazerne

c) Vraag naar bedrijfsruimte

Er bestaan signalen om meer ruimte voor bedrijventerrein beschikbaar te stellen. Onder meer om een alternatief te kunnen bieden aan bedrijven die nu nog in de kern van het dorp zijn gevestigd en een verkeersaantrekkende werking hebben. In de huidige situatie is geen ruimte meer voor handen om nieuwe bedrijfsruimte te realiseren. Hierbij dient te worden vermeld dat met de verplaatsing van de manege van het Melle Grietjespad naar de Reddingsweg wel ruimte beschikbaar is gekomen.  De raad heeft in zijn besluit van 7 juli 2020 aangegeven dat de noodzaak voor uitbreiding van het bedrijventerrein Melle Grietjespad nader moet worden onderzocht.

Wat gaan we onderzoeken?

Alvorens wordt onderzocht waar uitbreiding ten behoeve van bedrijventerrein moet plaatsvinden, moet worden beoordeeld in hoeverre behoefte bestaat aan ruimte voor nieuw bedrijventerrein. Aan de hand van de uitkomst daarvan kan vervolgens worden bepaald voor welk soort bedrijvigheid uitbreidingsruimte moet worden gerealiseerd. De uitkomsten van die analyse worden vervolgens verwerkt in een afweging voor de locatiestudie. Hierbij wordt in ieder geval naar de volgende locaties gekeken:

  • Bedrijventerrein Veerdam
  • Bedrijventerrein Melle Grietjespad

Projectaanpak

Bij deze drie ontwikkelingen laat het college nut en noodzaak nog eens onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar welke keuzes er zijn en welke moeilijkheden of hindernissen. 
Uit dit onderzoek komen drie rapporten die het college gaat voorleggen aan een klankbordgroep. Ook komt er een enquête over, die inwoners kunnen invullen.
Daarna gaat er een advies voor een keuze naar de raad. Hieronder kunt u zien waar we op dit moment mee bezig zijn (actueel). Ook kunt u stukken inzien die al verschenen zijn en bekijken hoe het proces verloopt (proces en stukken)

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op voor het maken van een telefonische, fysieke, of online-afspraak. 
 

Actueel 
Proces en archief