Actueel

Plangebied ontwerpbestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost

Om woningbouw mogelijk te maken moet eerst de bestemming van het beoogde woningbouwgebied gewijzigd te worden. Het college heeft daarom een voorontwerp bestemmingplan gepubliceerd. Hierin staat waar de woningen moeten komen, waar wegen komen, enz.

U kunt tot 3 februari 2021 reageren op het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost

Aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan

Op de volgende punten is het voorontwerp bestemmingsplan aangepast: 

A. De gemeenteraad heeft op 15 september gesproken over de daken op de 16 te bouwen sociale huurwoningen van WoonFriesland. Tijdens die vergadering besloot de raad dat er zogenaamde mansarde daken geplaatst kunnen worden. Dit is aangepast in de Toelichting en de Regels in het ontwerpbestemmingsplan.

B. In de Toelichting zijn de laatste berekeningen van de extra stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden als gevolg van de woningbouw verwerkt. Hierbij is ook aangegeven dat de gemeente een beroep doet op het zogenaamde Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Dit kan door het aanvragen van een Wet natuurbescherming vergunning bij de provincie.

Plaats en beeld

Bij het maken van plannen is gekeken naar meerdere locaties. Zowel in het dorp als vlak daarbuiten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor Locatie Oost omdat bij de bouw van de woningen aan de dominee Hasperstraat en Marta Karststraat al rekening is gehouden met een verdere uitbreiding. De woningen zullen ook afgestemd worden op de woningen die hier staan. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met daarin afspraken hoe de huizen er ongeveer uit zouden moeten zien.

Soort woningen

In de Woonvisie 2017 staat dat er onvoldoende aanbod is voor kleine huishoudens (zowel jongeren als starters) met een laag inkomen. In mindere mate is er ook voorraad nodig voor gezinnen. Senioren zijn, los van de 24 uurs zorg, momenteel voorzien. Er is vooral behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen. Op het nu voorziene gebied kan de gemeente 28 woningen laten bouwen. Hiervan bouwt WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Daarnaast kunnen er acht dubbele woningen en vier vrijstaande woningen komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het college werkt dit nog verder uit. 

Reageren

Heeft u vragen over dit plan of wilt u reageren? Dat kan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Baarda, via 0519-535050 of per e-mail. U mag ook een afspraak maken om langs te komen.

Bekijken

Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost Regels

Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost Bijlage bij regels

Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost Toelichting

Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost Bijlagen bij toelichting

Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost Verbeelding

Proces en archief bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost