Windmolenpark op zee

Voorkeursalternatief Net op Zee

Boven de Waddeneilanden komt een nieuwe windenergiegebied om op een duurzame manier energie op te wekken. De Nederlandse regering wil dat in 2050 de energievoorziening in Nederland geen CO2 meer uitstoot. Windmolenparken op zee leveren daarvoor een belangrijke bijdrage. Meer over het klimaatbeleid van de Nederland leest u hier: Klimaatbeleid | Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl  

Windmolenpark boven Schiermonnikoog

Een van die windmolenparken komt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De energie dit windmolenpark moet via kabels naar land worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende routes in beeld. Elk tracé heeft effecten op milieu, omgeving, techniek, toekomstvastheid en kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in januari 2021 een voorkeur uitgesproken voor het tracé Eemshaven-West. Dit tracé loopt via de oostpunt van Schiermonnikoog.

De gemeente Schiermonnikoog begrijpt dat kabelaansluiting van een windmolenpark nodig is. De eerste voorkeur van de gemeente (en veel andere regionale partijen) ging uit naar een meer oostelijk gelegen route die niet via Schiermonnikoog en de kwetsbare Waddenzee zou lopen. Afgelopen najaar bleek dat TenneT en het ministerie van EZK dit tracé als sterk onwenselijk beschouwden, mede vanwege de technische complexiteit en de lastige vergunbaarheid. In het in oktober 2020 opgestelde regioadvies (onder andere ondertekend door de gemeente Schiermonnikoog) stond dan ook dat het tracé Eemshaven-west (een relatief stabiele route in de dynamische Waddenzee) kon worden overwogen op voorwaarde dat TenneT en het ministerie van EKZ invulling zouden geven aan een aantal randvoorwaarden.

De minister gaat in op een aantal van de door de regio gestelde randvoorwaarden, maar (nog) niet allemaal. De komende tijd worden er een werkgroep natuur en landbouw ingesteld. De regionale overheden hebben op dit moment geen formele positie, maar zijn wel vanuit een adviserende rol betrokken. 

Hieronder kunt u nogmaals het regioadvies lezen. Ook vindt u hier het antwoord van het ministerie van EZK op het regioadvies en het nieuwsbericht van het ministerie. Tot slot kunt u de brief bekijken die het collega deze week aan de gemeenteraad stuurde over dit onderwerp. 

Motie gemeenteraad Schiermonnikoog

De gemeenteraad van Schiermonnikoog is ongerust over de door de minister gekozen route door Schiermonnikoog. Zij hebben zich hierover uitgesproken in een motie. Hierin staat dat goed moet worden gekeken naar wat het aanleggen van kabels voor gevolgen heeft voor het natuurgebied. De gemeente Schiermonnikoog blijft in gesprek met het ministerie en netbeheerder TenneT om de bezwaren voor een route door Schiermonnikoog op de agenda te houden.

Informatieavond voor bewoners

Op 22 en 29 maart waren er bewonersavonden, verzorgd door TenneT en het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding is de aanleg van een hoogspanningsverbinding vanaf het te bouwen windpark 'Ten noorden van de Waddeneilanden'. Die hoogspanningsverbinding kruist straks Schiermonnikoog. Hieronder is de presentatie te zien die op die avond is gegeven. Ook kunt u zien welke vragen er zijn gesteld en wat de antwoorden daarop zijn. 

Presentatie aan de raad: 21 april 

Het ministerie van EZK zal op woensdagavond 21 april een presentatie geven aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog. Dit is een verdieping van de informatie die tijdens de bewonersavonden is gedeeld. U kunt deze presentatie online volgen via onze website

De gemeenteraad heeft een aantal experts (waaronder een kustecoloog, bioloog en geomorfoloog) en belangengroepen (Nationaal Park, Natuurmonumenten, Waddenvereniging) uitgenodigd. Gemeenteraadsleden en experts kunnen tijdens de avond vragen stellen.