Attributie- en mandaatbesluiten 2019 (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari  2019 heeft het college de volgende besluiten vastgesteld:

 1. 1.    de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aan te wijzen als (onbezoldigde) gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.
 2. de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân met terugwerkende kracht aan te wijzen als (onbezoldigde) gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.
 3. de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân te mandateren om namens het college:
  -     artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen (toepassing hardheidsclausule);
  -     artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen (toepassing ambtshalve kwijtschelding administratieve verhoging belastingaanslag);
  -     cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in belastingprocedures;
  -     cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in procedures betreffende de WOZ-beschikkingen (Wet waardering onroerende zaken).
 4. de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân te mandateren om namens het college:
 • de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet.

De gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 12 februari 2019 besloten:

De beleidsmedewerkers belastingen van het team Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân, te mandateren om namens hem:

 • ambtshalve vermindering te verlenen van onjuiste aanslagen;
 • ambtshalve vermindering te verlenen van voorziene verminderingen, ontheffingen of teruggaven;
 • ambtshalve vermindering te verlenen van voorziene vrijstellingen;
 • bij uitspraak te beslissen op verzoekschriften; (vrijstellingen, verminderingen, ontheffingen of teruggaven)
 • bezwaarschriften te behandelen en uitspraak te doen op bezwaarschriften;
 • beroepschriften te behandelen, verweerschriften op te stellen en de gemeente te vertegenwoordigen in rechtsgedingen en rechtszaken.

Toelichting
De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de gemeente Dongeradeel.

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gefuseerd  tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Als gevolg van deze fusie is voor de gemeente Noardeast-Fryslân op 15 januari 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019:

 • de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen als heffingsambtenaar;
 •  de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen als invorderingsambtenaar.

Als gevolg van deze fusie worden de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Schiermonnikoog thans verricht door de gemeente Noardeast-Fryslân.

Voor een efficiënt en gelijkluidend werkproces is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2019 voor de gemeente Schiermonnikoog ook de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân aangewezen als heffingsambtenaar en de teamleider Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân als invorderingsambtenaar en tevens ten aanzien van hen voornoemde mandaatbesluiten genomen. En heeft de gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân als heffingsambtenaar voornoemd mandaatbesluit genomen ten aanzien van de beleidsmedewerkers belastingen van het team Administraasje en Belestingen van de Ofdieling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Deze mededeling is bedoeld om u te informeren.