Bekendmaking collectieve festiviteiten 2018 (04-12-2017)

Dit item is verlopen op 14-01-2018.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat op de volgende dagen de normaal geldende geluidsvoorschriften voor horeca-inrichtingen niet van toepassing zijn. Dit betekent voor de woonomgeving dat op deze dagen enige geluidsoverlast valt te verwachten. Gedurende deze collectieve festiviteiten moeten de horecaondernemers wel de redelijkerwijze mogelijke maatregelen treffen om overlast te voorkomen.

Hierbij maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog bekend dat zij in hun vergadering d.d. 28 november 2017 op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog het volgende hebben besloten:

Als collectieve festiviteiten voor het jaar 2018 voor de gehele gemeente aan te wijzen:

Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 van 20.00 tot 03.00 uur;

Kallemooi van zondag 20 mei tot en met dinsdag 22 mei 2018 dagelijks van 20.00 tot 03.00 uur;

Oud en nieuw, de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019, van 20.00 tot 03.00 uur.

Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer kunnen van deze collectieve festiviteiten gebruik maken.

De volgende algemene voorwaarden gelden:

a) De festiviteit dient binnen de inrichting plaats te vinden, dus niet op het terras of

elders buiten de inrichting (ramen en deuren gesloten);

b) Voorkomen dient te worden dat overmatige of onnodige hinder ontstaat;

c) Bij overmatige of onnodige hinder hebben de politie en de gemeente door of namens

het college van burgemeester en wethouders, de mogelijkheid in te grijpen. De

aanwijzingen die daarbij worden gegeven dienen te worden opgevolgd;

d) De gebruiksvergunning die op de inrichting van toepassing is blijft tijdens de aangewezen

dagen van toepassing; hierbij is onder meer het maximum aantal bezoekers en het

vrijhouden van de nooduitgangen van belang.

Voor meer informatie: afdeling publiekszaken, telefoonnummer 0519-535050