Op verzoek langer uitstel betaling toeristenbelasting 2020 voor ondernemers (14-08-2020)

Op verzoek verder uitstel van betaling aanslagen toeristenbelasting 2020 tot uiterlijk 31 januari 2021

Het Rijk heeft een belangrijk aantal maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan belangrijk versoepeld. In verband daarmee heeft het college besloten dat de in maart 2020 vastgestelde bijzondere regeling, die erin voorzag dat ondernemers op verzoek uitstel van betaling van diverse gemeentelijke belastingen konden krijgen tot 1 september 2020, met ingang van die datum vervalt. Het verzoek kon alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting voor het jaar 2020.

Toeristenbelasting 2020

Voor met name de toeristische sector mag  niet worden verwacht dat in de nog resterende maanden van dit jaar een zodanig inhaaleffect optreedt, dat de omzetderving min of meer direct na de versoepelingen belangrijk wordt goedgemaakt. Voor deze belasting kan op verzoek  uitstel van betaling worden verlengd tot uiterlijk 31 januari 2021.Er geldt echter wel een beperking ten opzichte van de regeling zoals die geldt tot 1 september 2020. Die regeling koppelt een uitstel van betaling aan het enkele indienen van een verzoek daartoe. Bij deze nieuwe regeling dient gemotiveerd te worden aangeven, door overlegging van bijvoorbeeld reserveringsgegevens en voorlopige financiële resultaten, op welke inhoudelijke gronden verlenging wordt gevraagd en voor welk percentage. De verlengde regeling geldt alleen voor ondernemers en beperkt zich tot de aanslagen toeristenbelasting die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

Na beoordeling van de overlegde (financiële) gegevens kan uitstel van betaling  dan geheel of gedeeltelijk worden verlengd of voor het eerst worden verleend tot en met 31 januari 2021 als u geen beroep heeft gedaan op de “oude”  regeling, Na 31 januari 2021vervalt het uitstel automatisch, tenzij in de maand januari door het indien van een aangifte een deugdelijke administratie wordt overgelegd waaruit het werkelijke aantal overnachtingen over 2020 blijkt. Dan kan nog voor afloop van 31 januari worden beoordeeld in hoeverre een forfaitaire aanslag aanpassing behoeft. Op basis van die beoordeling zal het resterende bedrag van de aanslag dan zo snel mogelijk na 31 januari 2021 doch uiterlijk vóór 31 maart 2021 moeten zijn voldaan.

Procedure

U kunt het verzoek om uitstel van betaling toeristenbelasting schriftelijk bij ons indienen. Bij dit verzoek dient u de financiële onderbouwing toe te voegen.

U kunt uw verzoek zenden naar:

Gemeente Schiermonnikoog

t.a.v. afd Belastingen

Postbus 20

9166 ZP NP Schiermonnikoog