Rook- en stookverbod Schiermonnikoog (17-04-2020)

In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog op 16 april 2020 besloten op basis van art. 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rook- en stook verbod in te stellen.

Dit verbod is met ingang van 18 april 2020 van kracht tot nader besluit. Het verbod houdt in dat het op Schiermonnikoog verboden is om in het openbare buitengebied:

•           te roken;

•           voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen,

             weg te werpen of te laten liggen;

•           open vuur te gebruiken, zoals een barbecue, vuurkorf, etc;

•           kampvuren te houden.

Het verbod geldt niet alleen voor de bossen, duingebieden en natuurgebieden, maar ook voor de wegen met bijbehorende bermen buiten het dorp. Zodra de weersomstandigheden veranderen en in navolging  van advies van de Veiligheidsregio Fryslan wordt het verbod beëindigd.