Vacature rekenkamercommissie De Waddeneilanden (28-02-2022)

Dit item is verlopen op 12-03-2022.

De rekenkamercommissie De Waddeneilanden is een gezamenlijke commissie van de vijf Waddeneilandgemeenten (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland).

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeenten gevoerde beleid, en rapporteert daarover met aanbevelingen aan de raden. Ook worden een jaarplan en een jaarverslag uitgebracht over de werkzaamheden. De commissie bestaat uit drie leden.

Een lid van de rekenkamercommissie beschikt over de volgende competenties:

•      Onafhankelijke instelling

•      Analytisch denkvermogen

•      Juridische kennis

•      Kennis van bestuurs- en/of gemeenterecht

•      Onderzoeksvaardigheden

•      Bij voorkeur ervaring met rekenkameronderzoeken

•      Politiek-strategisch inzicht

•      Samenwerken, integer en resultaatgericht handelen

Ervaring en vereisten

Omdat de commissie doorgaans zelf het onderzoek uitvoert, is onderzoekservaring gewenst. Ervaring met politiek en bestuur, en/of ervaring met de gewenste functie is een pre. Voor de functies van voorzitter en lid van de rekenkamercommissie geldt dat binding met de Waddeneilanden een voordeel kan zijn, echter u bent niet woonachtig op één van de eilanden en heeft geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de Waddengemeenten. Ook hebt u in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de betreffende gemeenten namens een politieke partij bekleed.

Tot slot wordt verwacht dat u beschikbaar bent om flexibel maar in beginsel wel tijdens kantooruren te vergaderen en onderzoek te doen.

Vergoeding

De leden van de rekenkamercommissie krijgen een vergoeding van € 144,- per vergadering van de commissie en € 75,- per uur voor het doen van onderzoek.

Procedure

De raden benoemen de leden van de commissie, conform artikel 84 lid 1 Gemeentewet. De selectie van de leden vindt plaats op basis van een openbare sollicitatieprocedure en met ondersteuning van de begeleidingscommissie. De rekenkamercommissie heeft de openbare vacature ook uitgezet via haar eigen netwerk.

De leden worden door de gemeenteraden benoemd op basis van een gezamenlijke voordracht, voorbereid door de begeleidingscommissie (bestaande uit de gezamenlijke griffiers, aangevuld met enkele raadsleden).

De leden van de commissie worden voor een periode van vier jaar benoemd. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor maximaal nog twee periodes van vier jaar.

Nadere informatie

Nadere informatie over de rekenkamercommissie de Waddeneilanden is te vinden op https://www.texel.nl/rekenkamercommissie-de-waddeneilanden/

Voor nadere informatie over de aangeboden functie kunt u contact opnemen met Engbert Boneschansker, voorzitter van de rekenkamercommissie (tel. 06 46213983 of rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com).

Reactie

Een sollicitatiebrief inclusief cv kunt u voor vrijdag 11 maart 2022 (12:00 uur) sturen naar:

Griffie Gemeente Ameland

t.a.v. mw. J. Metz

Postbus 22 

9160 AA  Hollum

griffier@ameland.nl