Proces en archief

Het proces van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp doorloopt de volgende stappen:

Voorbereiding                                   Bijbehorende stukken
Besluit tot herziening Gemeenteraad Afgerond Voorstel,  besluit en bijlagen raad
Besluit tot vaststelling thema's Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlagen raad
Bewonersbijeenkomsten Inwoners Afgerond Presentatie en verslag
Kadernota
Opstellen concept Kadernota College In ontwikkeling
Vaststellen concept Kadernota Gemeenteraad
Inspraak Inwoners
Vaststellen kadernota Gemeenteraad
Opstellen bestemmingsplan
Voorbereiding Voorontwerp Bestemmingsplan College
Vooroverleg Bestemmingsplan + ter inzage College
Inspraak Inwoners
Verwerken reacties College
Ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan College/gemeenteraad
Verwerken zienswijzen College
Vaststelling Bestemmingsplan Gemeenteraad
Beroep
Beroepstermijn Inwoners
Behandeling beroep Raad van State