Proces en archief

Het proces van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp doorloopt de volgende stappen:

Voorbereiding                                   Bijbehorende stukken
Besluit tot herziening Gemeenteraad Afgerond Voorstel,  besluit en bijlagen raad
Besluit tot vaststelling thema's Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlagen raad
Bewonersbijeenkomsten Inwoners Afgerond Presentatie en verslag
Nota van Uitgangspunten
Opstellen concept Nota van Uitgangspunten College Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond
Informeren concept Nota van Uitgangspunten Inwoners Afgerond Uitnodiging bewonersdag en samenvatting NvU.
.Inspraak Inwoners Afgerond Conceptnota van uitgangspunten
Vaststellen Nota van Uitgangspunten Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlage1 (NvU) en bijlage 2 (reactienota) raad.
Opstellen bestemmingsplan
Voorbereiding Voorontwerp Bestemmingsplan College Afgerond
Informeren gemeenteraad College / Gemeenteraad Afgerond Voorstel, besluit en bijlagen. (link verwijst naar raadsvergadering 17 augustus. Kijk bij agendapunt 7)
Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage College 3 september 2021
Inspraak Inwoners 3 sept - 15 okt 2021

Blokkenschema belangrijkste thema's.

VO BP Dorp 1 - Toelichting

VO BP Dorp 2 - Bijlagen toelichting

VO BP Dorp 3 - Regels

VO BP Dorp 4 - Bijlagen regels

VO BP Dorp 5 - Kaart

Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01.

Bekendmaking

Verwerken reacties College okt / nov 2021
Ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan College/gemeenteraad Vanaf december 2021
Verwerken zienswijzen College Januari / februari 2021
Vaststelling Bestemmingsplan Gemeenteraad Maart 2021
Beroep
Beroepstermijn Inwoners
Behandeling beroep Raad van State