Scholen en kinderopvang

Kinderopvang

Binnen de basisschool is een kinderopvanglocatie van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) aanwezig.

Website Stichting Kinderopvang Friesland

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 'It Lytjhús' is een voorziening, bedoeld voor eilander kinderen in de leeftijd van 2½ - 4 jaar, met als doelstelling de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren onder meer door spel en omgang met leeftijdgenootjes een en ander in nauw overleg met de ouder(s) en/of opvoeder(s). Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt de peuteropvang.

Meer informatie over de Peuteropvang op Schiermonnikoog vindt u in dit document.

Website Stichting Kinderopvang Friesland

Basisonderwijs

Sinds 2012 valt de basisschool onder de stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande. De naam Yn de Mande staat voor samenwerking. In de school werken openbaar en protestants christelijk onderwijs samen. De school heeft een belangrijke functie binnen de gemeenschap van Schiermonnikoog.

Website Yn de Mande

Voortgezet onderwijs

De Inspecteur Boelensschool kent een heterogene onderbouw tot en met de derde klas en een vierde leerjaar theoretische leerweg. Leerlingen die de beroepsgerichte opleiding in het vmbo volgen en leerlingen die havo/vwo niveau hebben, (ver)volgen (een deel van) hun opleiding op een school aan de wal.

Website Inspecteur Boelensschool