Verkeer / Melle Grietjespad / Dorp West

Met veranderingen aan de westkant van het dorp wil het college graag een aantal problemen oplossen. Daarom denkt het college na over uitbreiding van het bedrijventerrein Melle Grietjespad en een ontsluitingsweg hiernaartoe. Ook denkt het college na over een centrale busstop aan het begin van het dorp, waardoor minder bussen door het centrum hoeven te rijden zodat het centrum autovrij kan worden.  

De plannen zijn nog niet uitgewerkt. Het college betrekt hierbij natuurlijk de gemeenteraad en bevolking. 

Bedrijventerrein Melle Grietjespad (nieuwsbrief 29 mei 2020)

Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden en hier een tweede ontsluitingsweg aan te leggen. Dit heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat de busgarage (busremise) hier dan naartoe zou kunnen verhuizen. De garage aan de Oosterreeweg is namelijk te klein geworden en de eerder gewenste plek aan de Knuppeldam blijkt niet geschikt. Ook willen we bedrijven op één plek bij elkaar brengen zodat er op andere plekken meer plaats is voor veilig en prettig wonen. Bovendien kunnen we het centrum van het dorp autovrij maken. Met dit voorstel bekijken we het dorp als geheel, zoals de gemeenteraad eerder al deed bij het opstellen van het Structuurplan (2005).  

Waarom de uitbreiding van het bedrijventerrein en aanleg weg?

-    Eén ontsluitingsweg is onveilig: Aanleg van een tweede weg is nodig voor een extra ontsluiting van bedrijventerrein en/of (kampeer)boerderij. Op het moment dat op de toegangsweg naar het bedrijventerrein zich een calamiteit voordoet of dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden zijn de bedrijven en de (kampeer)boerderij niet bereikbaar voor de hulpdiensten en het bestemmingsverkeer.

-    Kans voor een autovrij centrum: Aanleg van een extra ontsluitingsweg levert kansen op voor de totale ontsluitingsstructuur van het dorp: de nieuwe ontsluitingsweg kan gebruikt worden om al het verkeer op de Middenstreek en de Nieuwestreek te weren (= het autovrij maken van het centrum van het dorp).
-    Met aanleg van een buslus kunnen bezoekers bij de entree van het dorp uitstappen, waarna ze direct het centrum van het dorp in kunnen lopen. Op deze plek kunnen de bezoekers ook weer opstappen voor vervoer naar de boot. Hierdoor kunnen op de drukste dagen met veel dagjesmensen veel busritten buiten het dorp blijven.

-    Zwaar verkeer slecht voor de fundering: Daarnaast speelt een andere probleem. Veel verkeer wordt zwaarder. De fundering van de huizen in het oude dorp zijn daar niet goed tegen bestand. Aan de Middenstreek staan de huizen dicht op de weg. Trillingen en scheurvorming zijn nu al een probleem en dit kan toenemen.

-    Vraag naar bedrijventerrein: Bedrijven vragen met enige regelmaat naar grond ten behoeve van hun bedrijf. De verschillende bedrijven zijn nu nog steeds gevestigd in het dorp zelf en geven irritaties en klachten bij omwonenden.

-    Uitbreiding al gepand: Het bedrijventerrein Melle Grietjespad is bedoeld voor bedrijven met een beperkte milieubelasting. De bedrijven, die vragen om een plekje op het bedrijventerrein, voldoen hieraan. Een uitbreiding van het Melle Grietjespad was al voorzien in de Structuurschets uit 2005.

-    Goed inpassen: De locatie van het Melle Grietjespad kan landschappelijk goed ingepast worden. Daarentegen is het bij de Veerdam vanwege de dijk een goede landschappelijke inpassing niet goed mogelijk. Een bedrijventerrein nabij de Veerdam zal daardoor aan de bezoekers een negatieve indruk van het eiland geven.

-    Busgarage moet verhuizen: De busgarage aan de Oosterreeweg is niet groot genoeg om alle bussen te stallen. Bussen gaan langer mee als je ze tussendoor in een garage zet.
-    In 2017 heeft de gemeenteraad besloten te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe garage te bouwen aan de Knuppeldam, achter de brandweer- en ambulancegarage.
In 2018 besloot de gemeenteraad te onderzoeken of het mogelijk is ten oosten van het dorp (in het verlengde van de Dominee Hasperstraat en Martha Karststraat) nieuwe woningen te bouwen.
Bij de uitwerking van de plannen is duidelijk geworden dat de omvang van het terrein van de busgarage te klein is. Om dit probleem op te lossen zal het woningbouwgebied verkleind en de stedenbouwkundige opzet gewijzigd moeten worden. Dit vinden wij ongewenst. De gemeenteraad heeft in 2017 ook gezegd dat de bouw van een busgarage het bouwen van woningen niet in de weg mag zitten. Dat zou nu wel gebeuren.

-    Aantal verkeersbewegingen blijft gelijk: Volgens het huidige bestemmingsplan kan de busgarage op het Melle Grietjespad gebouwd worden. Voordeel hiervan is dat het aantal verkeersbewegingen van bussen ongeveer hetzelfde blijft. De optie om de busgarage onder te brengen bij een transportbedrijf aan de Veerweg is drie jaar geleden gesneuveld omdat dan de verkeersbewegingen fors toenemen, doordat de bussen altijd vertrekken en eindigen in het dorp.
-    Voor de vestiging van bedrijven bij de Veerdam geldt dat hierdoor het aantal verkeersbewegingen tussen het dorp en de Veerdam zal toenemen door de bedrijvigheid, maar ook doordat inwoners gebruik maken van de winkelfunctie, die de bedrijven hebben.

-    Winkelfunctie: Het bouwbedrijf kan verhuizen naar het Melle Grietjespad. Hierbij geldt dat het bouwbedrijf ook een winkelfunctie heeft voor de inwoners. Vestiging nabij het dorp is daardoor gewenst.

In de structuurvisie 2005 staan bovenstaande ontwikkelingen al beschreven. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om de uitbreiding van het bedrijventerrein en de aanleg van een tweede ontsluitingsweg nu op te pakken. Zo zorgen we, ook met het oog op de toekomst, voor een veilig en goed bereikbaar bedrijfsterrein.

Waar kan ik alle informatie vinden?

Over onze plannen vergaderde de gemeenteraad op 16 juni 2020. U kunt de stukken voor deze vergadering hieronder inzien. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. (0519) 535081 of per e-mail postbus20@schiermonnikoog.nl.

Raadsvoorstel
Toelichting raadsvoorstel
Schets ontwikkelingsrichting

MG - Bijlage 1 - Foto 1 luchtfoto Noord-richting
MG - Bijlage 1 - Foto 2 luchtfoto Oost-richting
MG - Bijlage 2 - Rv Woningbouwprogramma 2018-2023
MG - Bijlage 2 - Woningbouwprogramma 2018-2023
MG - Bijlage 3 - 1 - Verslag openbare bijeenkomst verkeer en vervoer 1 november 2018
MG - Bijlage 3 - 2 - B&W , brief stand van zaken diverse mobilteitsprojecten
MG - Bijlage 4 - Bijlage A
MG - Bijlage 4 - Bijlage B
MG - Bijlage 4 - Bijlage C
MG - Bijlage 4 - Bijlage D – 1
MG - Bijlage 4 - Bijlage D – 2
MG - Bijlage 4 - Bijlage E
MG - Bijlage 4 - Busremise
MG - Bijlage 5 - Beschrijving locaties busremise
MG - Bijlage 6 - rapport AERIUS-berekening Knuppeldam 14-10
MG - Bijlage 7  -rapport AERIUS-berekening Melle Grietjespad 14-10
MG - Bijlage 8 Structuurplan Bijlage 1
MG - Bijlage 8 Structuurplan Bijlage 2
MG - Bijlage 8 Structuurplan Bijlage 1 vervolg 1
MG - Bijlage 8 Structuurplan Bijlage 1 vervolg 2
MG - Bijlage 8 Structuurplan Bijlage 1 vervolg 3
MG - Bijlage 8 - Structuurplan Schiermonnikoog
MG - Bijlage 9 - Landschappelijke inpassing