Vier principes

Vier principes

Vanaf 1 januari 2015 staan vier principes centraal:                   

1. Ontzorgen, ondersteunen en eigen kracht versterken

De zelfredzaamheid van de burger wordt leidend. Doel is dat iedere burger mee blijft doen.         

2. In de buurt

Een gebiedsgerichte aanpak staat centraal, waarbij uit wordt gegaan van het vertrouwen in de professionals die in de wijk direct met de burgers werken. Doel is dat vragen van volwassenen en jongeren zoveel mogelijk op gebiedsniveau worden beantwoord. Naast informatie, advies, zorg en ondersteuning wordt preventie een belangrijk doel van deze werkwijze.                 

3. Eén plan, één regisseur

Voor zowel de zorg en ondersteuning in de wijk als voor de gespecialiseerde zorg en ondersteuning geldt dat er integraal gewerkt wordt volgens het principe één plan, één regisseur die (eind)verantwoordelijk is.             

4. Budgetten per gebied en traject

De focus wordt in de toekomst verlegd naar het sturen op resultaat. Uitgangspunt daarbij is het vertrouwen dat de burger en professionals verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor de meest doelmatige oplossingen.