College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille. Het college bereidt de raadsbesluiten voor en is de eerstverantwoordelijke voor de financiën van de gemeente. Op dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluiten van het college worden gepubliceerd op deze website. Het huidige college bestaat uit:

Burgemeester I. (Ineke) van Gent

Wethouder W. (Willem) Meerdink (Ons Belang)

Wethouder  G. (Ger) Heeringa

Gemeentesecretaris P.G. (Peter) Küppers

Portefeuilleverdeling:

Burgemeester I. (Ineke) van Gent

Personeel en organisatie
Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
Juridische zaken en handhaving
Duurzaamheid
Samenwerking de Waddeneilanden
Sociaal Domein (zorg, welzijn, volksgezondheid, sociale zaken)
Werelderfgoed Waddenzee


Wethouder W. (Willem) Meerdink (1e loco-burgemeester)

Ruimtelijke ordening                        
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Volkshuisvesting (incl. project Riich)
Onderwijs
Recreatie, toerisme en economische zaken
Leefbaarheid/ burgerparticipatie


Wethouder G. (Ger) Heeringa (2e loco-burgemeester)

Financiën en belastingen
Openbare werken
Verkeer en vervoer (infrastructuur en mobiliteitsbeleid)
Natuur en Milieu
Sport en Cultuur
Waterhuishouding
Gemeentelijke gebouwen (incl. Groene Kruisgebouw)
Jachthaven
Zwembad
Bezoekerscentrum