Commissies

Rekenkamercommissie

De gemeenten Vlieland, Ameland Schiermonnikoog en Terschelling (VAST) werken sinds 1 januari 2010 samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling VAST. Eveneens wordt op tal van terreinen samengewerkt met de gemeente Texel. De eilandbesturen voelen zich sterk met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke opgave om de kwaliteit van wonen, werken en leven op het eiland op peil te houden en te verbeteren. Door oprichting van de gemeenschappelijke regeling heeft de Waddensamenwerking een eigen rechtspositie, een eigen structuur en eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Doelstelling rekenkamercommissie

Per 1 januari 2014 beschikken de eilanden gezamenlijk over één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie doet als onafhankelijke adviescommissie van de vier gemeenteraden onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeentebesturen gevoerde beleid. Waar mogelijk doet de rekenkamercommissie aanbevelingen om dezelfde doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid te verbeteren. De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee externe leden en wordt ondersteund door de secretaris rekenkamercommissie. De commissie kiest zelf zijn onderzoeksonderwerpen (zo mogelijk op voordracht van één of meer van de gemeenteraden), is verantwoordelijk voor het opzetten van het onderzoek, alsmede voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek en de begeleiding bij externe uitvoering. De rekenkamercommissie beschikt over een bescheiden budget.   

Meer informatie vindt u hier: Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Commissie bezwaarschriften

Naast de commissies die de besluitvorming voorbereiden, is er ook een commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.