Samenwerking De Waddeneilanden

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voorziet in een hechtere, niet-vrijblijvende, samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden: Samenwerkingsverband De Waddeneilanden staat voor Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Texel.

Het algemene doel van deze samenwerking is: “Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid”

De verantwoordelijkheid voor een aantal taken en werkvelden is overgeheveld naar de Eilander Raad en/of het Eilander College. Voor de afweging of in de toekomst nog meer taken en werkvelden worden 'verlegd' is een zogenaamde 'beslisboom' ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de afweging plaatsvindt door respectievelijk de volgende stappen te doorlopen:

  1. Daar waar deskundigheid nodig is, wordt beoordeeld of deze op één van de eilanden aanwezig is.
  2. Indien deze niet aanwezig is, wordt beoordeeld of de deskundigheid op het centrale waddensecretariaat op het vaste land aanwezig is of daar kan c.q. moet worden opgebouwd.
  3. Indien dit ook niet het geval is (of niet effectief/efficiënt is om dat te doen) wordt besloten deze deskundigheid collectief in te kopen.

Belangrijk aspect van de Waddensamenwerking is dat - zowel ambtelijk als bestuurlijk - steeds meer tot een taakverdeling wordt gekomen. Daarbij behartigt steeds meer één ambtenaar en/of één bestuurder de belangen voor alle Waddeneilanden. Met een goede ruggespraak en terugkoppeling wordt op deze wijze tot een meer effectieve en efficiënte werkwijze gekomen, waarbij de onderwerp niettemin breed verankerd zijn.

Secretariaat

Het secretariaat van 'De Waddeneilanden', is in een kantoor in Harlingen ingericht. Meer weten over het samenwerkingsverband De Waddeneilanden? Kijk dan eens op www.dewaddeneilanden.nl of neem contact op met Secretariaat De Waddeneilanden via telefoonnummer (0517) 740000.