Milieuaspecten bij het oprichten van een agrarisch bedrijf