Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente maakt gebruik van de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen en houdt bij het beoordelen, rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing (wordt via Vitens in rekening gebracht)
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Voordat u gaat aanvragen

  Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, is het aan te raden, dat u eerst, onderstaande veel gestelde vragen even raadpleegt: (uiteraard indien van toepassing).

  Goed om te weten

  Het aanvragen van kwijtschelding

  Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan (DigiD verplicht). In het formulier wordt ook om bewijsstukken gevraagd, deze dient u te scannen en als PDF file toe te voegen. Na het indienen van een verzoek om kwijtschelding ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging, dat is uw bewijs, dat uw verzoek ook daadwerkelijk bij de gemeente binnengekomen is. Indien u binnen 14 dagen geen ontvangstbevestiging ontvangt, dan is uw verzoek niet ontvangen en dient u contact op te nemen met de gemeente. Na ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding, wordt u via een brief op de hoogte gesteld van het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek.

  Let op! U dient per aanslag een verzoek om kwijtschelding in te dienen:

  Het indienen verzoek om kwijtschelding particulieren kan met het volgende formulier

  Hebt u nog geen DigiD?, dan kunt u dat hier aanvragen.

  De geautomatiseerde toets kwijtschelding

  Indien u ons gemachtigd heeft om uw gegevens geautomatiseerd te laten toetsen en u hebt over het voorgaand jaar kwijtschelding ontvangen, dan worden uw gegevens geautomatiseerd getoetst. U ontvangt  u een aantal dagen voorafgaand aan de aanslag gemeentelijke belastingen, welke jaarlijks eind februari verzonden worden, van ons een brief waarin vermeldt staat of u wel of niet geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen.  

  Indien u geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen, dan hoeft u de aanslag gemeentelijke belastingen over dat jaar (voor de aanslagregels welke openstaan voor kwijtschelding) niet te betalen.

  Indien u geen geautomatiseerde kwijtschelding hebt ontvangen, dan wordt er altijd de reden vermeld, waarom dit niet gelukt is. U kunt dan nog steeds kwijtschelding aanvragen, hoe u dat doet leest u op onze website.

  Welke normen hanteren wij?

  De gemeente hanteert de ruimste kwijtscheldingsnormen, dat houdt in, dat we de 100% bijstandsnorm hanteren en in het geval u een AOW uitkering ontvangt, dat we dan de 100% AOW norm hanteren.

  Naast de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen, hebben we ook de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang bij de berekening van de betalingscapaciteit in aanmerking te nemen.

  De gehanteerde normbedragen voor bestaanskosten, wijzigen minimaal 2x per jaar, meestal per 1 januari en per 1 juli, de actuele normbedragen kwijtschelding belastingen, treft u aan op www.vng.nl. Zoek daar op 'normbedragen kwijtschelding 2021'. (De normen van 1 juli 2021 staan hier. Deze kunnen gedurende het jaar veranderen!)

  Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

  U kunt het beste zo snel mogelijk na de dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen, wacht u te lang, dan komen er invorderingskosten bij. Invorderingskosten worden niet kwijtgescholden.

  Als u langer dan 3 maanden geleden uw aanslag hebt betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

  Verkort verzoek niet meer mogelijk

  Met ingang van 1 januari 2020 kunt u geen verkort verzoek om kwijtschelding meer aanvragen. Indien u kwijtschelding wil aanvragen, dan dient u naast uw verzoek ook de gevraagde bewijsstukken toe te sturen. Met het indienen van het verzoek om kwijtschelding en het toesturen van de gevraagde bewijsstukken, kunnen wij uw verzoek sneller behandelen en kunnen wij u eerder op de hoogte stellen van de uitkomst van uw verzoek om kwijtschelding.

  Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

  Indien u van mening bent, dat uw financiële situatie zodanig is, dat u de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen.

  Bij het beoordelen van uw verzoek wordt gekeken naar uw inkomen (betalingscapaciteit) en uw vermogen.

  Voor het bepalen van uw betalingscapaciteit gaan wij uit van uw netto inkomen per maand (incl. vakantiegeld) hieronder vallen onder andere; inkomen uit arbeid, heffingskortingen, pensioen, ontvangen alimentatie, studiefinanciering en overige inkomsten.

  Als uitgaven worden meegenomen: woonlasten minus huurtoeslag of teruggave hypotheekrente (minus het normbedrag woonlasten), de betaalde alimentatie, betaling van belastingschulden en toeslagen, de netto kosten kinderopvang, en de premie ziektekostenverzekering (minus zorgtoeslag, minus normbedrag).

  Vervolgens wordt de draagkracht per jaar berekend door 80% van de uitkomst van uw betalingscapaciteit te nemen. Indien dit positief is, dan beschikt u over betalingscapaciteit en mogen wij geen kwijtschelding toekennen. Is dit negatief dan heeft u geen betalingscapaciteit en wordt de vermogenstoets toegepast.

  De vermogenstoets is de optelsom van uw banksaldi en spaartegoeden ten tijde van uw verzoek om kwijtschelding. Van deze optelsom wordt het normbedrag kwijtschelding, de betaalde premie zorgverzekering (excl. zorgtoeslag) minus het normbedrag en de woonlasten (excl. huurtoeslag) minus het normbedrag afgetrokken. Bent u geboren voor 01-01-1935, dan geldt nog een extra vrijstelling van €2.269 per persoon.

  Naast banksaldi wordt er ook gekeken naar voertuigbezit, eigen woning /grond en overige bezittingen, dit wordt ook als vermogen aangemerkt.

  Als blijkt dat u geen betalingscapaciteit heeft en uw vermogen is beneden de vermogensnorm, dan zullen wij uw verzoek om kwijtschelding toewijzen.

  Kwijtschelding en uitstel van betaling

  Indien u een verzoek om kwijtschelding ingediend hebt, dan ontvangt u automatisch uitstel van betalen, totdat wij op uw verzoek hebben beslist. Wijzen wij uw verzoek volledig toe, dan hoeft u de voor kwijtschelding in aanmerking komende aanslagregels niet te betalen.

  Wijzen wij uw verzoek af, dan dient u binnen 14 dagen na afwijzing het openstaande bedrag te betalen. U kunt daarom ook na het aanvragen van kwijtschelding, de aanslag betalen, ontvangt u kwijtschelding, dan betalen wij hetgeen u betaald heeft terug, zo voorkomt u dat er bij een afwijzing het openstaande bedrag binnen 14 dagen betaald moet worden.

  Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

  Eigen woning

  Indien er sprake is van overwaarde in een woning (waarde woning is hoger dan de hypotheekschuld) dan er is sprake van vermogen en zal een verzoek om kwijtschelding ten alle tijde worden afgewezen.

  Kostendelersnorm

  Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder, zijn kostendeler. Het maakt daarbij niet uit of deze personen ook daadwerkelijk meebetalen aan de kosten van het huishouden.

  Uitzonderingen / geen kostendelers zijn: Inwonende personen van 21 jaar of ouder die een studie volgen (DUO of BBL) en kamerhuurders.

  Hoe meer kostendelers, hoe lager uw inkomensgrens en hoe lager de woonlasten. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonlasten kunt delen.

  Waterschapsbelastingen

  Voor de aanslag waterschapslasten, u opgelegd door het Noordelijk belastingkantoor dient u een apart verzoek om kwijtschelding in te dienen. Dit kan niet samen met het verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen..

  Meer informatie over hoe u kwijtschelding van waterschapslasten kunt aanvragen treft u aan op de volgende website: https://noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/

  Ondernemers

  Ook ondernemers kunnen in onze gemeente kwijtschelding aanvragen. Zij dienen hiervoor een ander formulier te gebruiken dan particulieren.

  Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding, voor ondernemers geldt dat alleen het privé gedeelte van de aanslag voor kwijtschelding in aanmerking komt. (Indien er sprake is van een gemengd karakter, dan prevaleert het zakelijk deel).

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Wilt u als ondernemer kwijtschelding aanvragen, gebruikt u dan dit formulier.

  Automatische incasso

  Het aanvragen van kwijtschelding en het afgeven van automatische incasso, zijn twee afzonderlijke zaken, welke los van elkaar staan.

  Indien u ons gemachtigd heeft om de aanslag gemeentelijke belastingen middels automatische incasso van uw bankrekening af te schrijven, dan passen wij dit  toe en kijken we niet of er kwijtschelding aangevraagd is.

  Indien u binnen 3 maanden na de eerste afschrijving van automatische incasso kwijtschelding aanvraagt en de kwijtschelding wordt toegewezen, dan betalen wij hetgeen er automatische geïncasseerd is, aan u terug.

  Indien er geen kwijtschelding wordt toegekend, dan heeft de automatische incasso het voordeel, dat er al een gedeelte betaald is en de automatische incasso doorloopt. U voorkomt daarmee, dat u niet na afwijzing binnen 14 dagen hoeft te betalen.

  Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

  Uitstel van betaling

  Indien u een verzoek om kwijtschelding ingediend hebt, dan ontvangt u automatisch uitstel van betalen, totdat wij op uw verzoek hebben beslist. Wijzen wij uw verzoek volledig toe, dan hoeft u de voor kwijtschelding in aanmerking komende aanslagregels niet te betalen.

  Wijzen wij uw verzoek af, dan dient u binnen 14 dagen na afwijzing het openstaande bedrag te betalen. U kunt daarom ook na het aanvragen van kwijtschelding, de aanslag betalen, ontvangt u kwijtschelding, dan betalen wij hetgeen u betaald heeft terug, zo voorkomt u dat

  Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

  Afgewezen

  Is uw verzoek afgewezen?

  Indien wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen, dan wordt dit bij beschikking aan u medegedeeld en wordt er altijd vermeld, waarom we deze beslissing hebben genomen, daar waar mogelijk, wordt dit ook met een berekening onderbouwd.

  Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u  binnen 10 dagen na dagtekening van deze beschikking, administratief beroep aantekenen. Dit administratief beroep dient u in bij het college van Burgemeester en wethouders. In de beschikking leest u hoe u dit doet en treft u meer informatie aan omtrent de mogelijkheid van een hoorzitting.

  Is uw beroepsschrift afgewezen?

  Indien ook uw administratief beroep is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u de Ombudsman inschakelen. Bij een afwijzing van uw beroepsschrift zullen wij u hierover informeren.

  Vraag nu aan

  Verzoek om kwijtschelding particulieren

  Verzoek om kwijtschelding ondernemers

 • Direct regelen Schiermonnikoog