Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  U kunt de gemeente vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan.

  Kwijtschelding aanvragen

  De aanslagen onroerende zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing en rioolheffing komen voor kwijtschelding in aanmerking. De Kwijtschelding van de rioolheffing kunt u achteraf nadat u de eindafrekening van Vitens hebt ontvangen, bij de gemeente aanvragen.

  Samenwerking Hefpunt en gemeente met betrekking tot kwijtschelding

  Vanaf 1 januari 2017 werkt de gemeente Schiermonnikoog samen met het Hefpunt op het gebied van kwijtschelding. Dit houdt in dat u voortaan met slechts één kwijtscheldingsformulier, voor zowel de waterschapslasten (Hefpunt)  als voor de gemeentelijke belastingen een verzoek om kwijtschelding indient.

  Geautomatiseerde toets kwijtschelding

  Omdat we vanaf 1 januari 2017 met het Hefpunt samenwerken, kan het zo zijn, dat uw gegevens niet bij het Hefpunt bekend zijn, bijvoorbeeld omdat u vorig jaar bij het Hefpunt geen kwijtschelding heeft aangevraagd of hebt ontvangen. In dat geval zult u voor 2017 voor zowel de gemeentelijke belastingen als voor het Hefpunt, geen geautomatiseerd kwijtschelding ontvangen en dient u zelf een verzoek om kwijtschelding in te dienen. In het geval dat uw gegevens wel bij het Hefpunt bekend zijn en u voor het Hefpunt geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen, dan ontvangt u voor het jaar 2017, ook voor de gemeentelijke belastingen, geautomatiseerd kwijtschelding en hoeft u de aanslag niet te betalen.

  Verkort verzoek om kwijtschelding alleen mogelijk met behulp van DigID

  Indien u geen geautomatiseerde kwijtschelding hebt ontvangen en u van mening bent, dat u op grond van uw financiële omstandigheden wel voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan kunt u (uitsluitend digitaal) een verkort verzoek om kwijtschelding indienen met behulp van uw DigID. Dit kan via de link: https://www.hefpunt.nl/kwijtschelding

  Per post aanvragen van kwijtschelding (met behulp van een papieren kwijtscheldingsformulier)

  Indien het u niet lukt om digitaal een verkort verzoek om kwijtschelding in te dienen, of u wilt dit niet, dan zult u een volledig verzoek om kwijtschelding in moeten dienen. U kunt het papieren formulier aan de balie van uw gemeentehuis afhalen, of telefonisch opvragen bij het Hefpunt via  0900-4938837.

  Oude kwijtscheldingsformulieren

  Let op, de oude kwijtscheldingsformulieren worden niet meer in behandeling genomen.

  Alleen aanslag gemeentelijke belastingen en geen aanslag van het Hefpunt

  Indien u alleen een aanslag gemeentelijke belastingen hebt ontvangen en geen aanslag van het Hefpunt. Dan kunt u uitsluitend een volledig verzoek om kwijtschelding indienen. Het papieren formulier is aan de balie van uw gemeentehuis af te halen, of telefonisch op te vragen bij het Hefpunt via  0900-4938837. U kunt dan geen digitaal verkort verzoek om kwijtschelding indienen.

  Ontvangstbevestiging

  U wordt verzocht om binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uw verzoek om kwijtschelding in te dienen. U krijgt bij een verkort verzoek om kwijtschelding een mailtje, met daarin de bevestiging dat uw verkort verzoek om kwijtschelding is ontvangen en bij een volledig verzoek om kwijtschelding een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding.

  Kwijtschelding voor ondernemers

  Ook voor ondernemers is het mogelijk om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen. Een ondernemer kan uitsluitend kwijtschelding aanvragen voor het privé-gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit geldt voor de volgende belastingsoorten:

  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing;
  • belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;
  • onroerende zaakbelasting.

  De overige belastingsoorten komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Voor belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op https://www.hefpunt.nl/kwijtschelding  Voor ondernemers geldt ook, dat er een gezamenlijk verzoek om kwijtschelding ingediend wordt, hiermee wordt zowel voor de waterschapslasten (Hefpunt) als voor de gemeentelijke belastingen kwijtschelding aangevraagd.

  U wordt verzocht om binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uw verzoek om kwijtschelding in te dienen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

  Geen kwijtschelding

  Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen.

  U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden