Gemeentebelastingen 2021 Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Eind februari 2021 verstuurt de gemeente de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking voor het jaar 2021. U kunt daarop zien voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari eigenaar of huurder van een (niet)woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag ook de WOZ waarde. Op de achterkant vindt u informatie over de betaaltermijnen, kwijtschelding en bezwaar.

  Hieronder staat een uitgebreide toelichting over tarieven, aard van de belasting, bezwaar etc. 

  Gemeentebelastingen Schiermonnikoog 2021

  Welke belastingen u moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en of u eigenaar of gebruiker bent van een woning of niet woning.

  Onroerendezaakbeastingen (OZB) en de Wet WOZ

  De OZB wordt geheven over de vastgestelde WOZ-waarde van objecten (woningen, bedrijfspanden etc.). De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel.

  De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die per 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfsgebouw of een stuk grond in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd.
  De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand (niet-woning) in gebruik heeft. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan krijgt u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als voor de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag.

  De OZB wordt geheven naar een percentage van de WOZ waarde van de woning of de niet-woning.

  • de eigenarenbelasting voor woningen is 0,0971%;
  • de gebruikersbelasting voor niet-woningen is 0,1714%;
  • de eigenarenbelasting voor niet-woningen is 0,2130%.
  Grondslag onroerende zaakbelastingen (OZB) is de WOZ waarde

  De grondslag voor de aanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat op het aanslagbiljet 2021.

  Gevolgen voor onroerende zaakbelasting bij verhuizing, verkoop, overlijden of een andere wijziging

  De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Verhuizing, verkoop, overlijden of andere wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van gebruik van een bedrijfspand heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag.

  WOZ-waarde van uw woning

  De waarde van uw woning is bepaald door vergelijking met de verkoopprijzen van soortgelijke woningen, die rond 1 januari 2020 zijn verkocht. Voor de niet-woningen, waaronder ook de bedrijven vallen, geldt een afwijkende methode van taxeren.

  De taxateur doet eerst onderzoek. Hij onderzoekt:

  • De eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. De taxateur kijkt ook naar de kwaliteit van de woning en of de woning wordt onderhouden.
  • De verkoopprijs van dezelfde soort woningen in de buurt. Het gaat om woningen die de afgelopen twee jaar zijn verkocht.

  Hij vergelijkt uw woning met verkochte woningen en houdt hierbij rekening met de verschillen in eigenschappen. U krijgt ieder jaar een taxatieverslag met informatie over het vaststellen van uw WOZ-waarde. In dit taxatieverslag staan verkochte woningen. Dit zijn woningen waar uw woning mee is vergeleken.

  De eigenschappen van de woningen staan in uw taxatieverslag onder objectkenmerken.

  Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u dat verslag opvragen. Dat kan digitaal via de website www.mijnoverheid.nl. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u via de link > Wonen > WOZ-gegevens > het taxatieverslag opvragen

  Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een ‘natuurlijk persoon’ dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. In dat geval kunt u voor het opvragen van een taxatieverslag contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân, , telefoon (0519) 29 88 88.

  WOZ-waarde woningen openbaar

  Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen in de gemeente Schiermonnikoog te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Het WOZ-loket is bereikbaar via: https://www.wozwaardeloket.nl.

  Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing wordt geheven van iedereen die gebruiker is van een perceel (woning) waar de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Het niet meegeven van afvalstoffen is geen reden voor ontheffing van deze belasting.

  De afvalstoffenheffing bedraagt:

  • als een perceel door één persoon wordt gebruikt en niet aan derden wordt verhuurd € 247,26;
  • als een perceel door meer dan één persoon wordt gebruikt € 322,26.

  Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Schiermonnikoog, dan heft de gemeente de afvalstoffenheffing voor het aantal resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar).

  Een verhuizing binnen Schiermonnikoog geeft u door aan de gemeente. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

  Rioolheffing

  De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van (afval)water en voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. De belasting wordt geheven van de gebruikers van percelen (woningen, BAG-verblijfsobjecten en bedrijfspanden) van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt of kan worden afgevoerd.

  De rioolheffing (vast bedrag) bedraagt voor het jaar 2021:

  • € 27,27 per eenheid van 0 tot en met 50 m3;
  • € 54,66 per eenheid van 51 tot en met 250 m3;
  • € 137,80 per eenheid boven 250 m3.

  Daarboven wordt nog een variabel bedrag geheven van € 0,98 per volle m3 water dat vanuit een perceel wordt afgevoerd.

  Voor de meeste percelen liften de  aanslagen rioolheffing mee  op de waterleidingnota van Vitens N.V.

  Toeristenbelasting

  De toeristenbelasting wordt geheven voor eenieder die verblijf houdt binnen de gemeente en niet als ingezetene met een adres in de gemeente  in de Basisregistratie Personen (BRP) is ingeschreven. De belasting wordt geven van degene die tegen vergoeding nachtverblijf biedt alsmede voor het (enkel) houden van dagverblijf.

  Nachtverblijf

  Voor het jaar 2021 bedraagt de belasting € 1,69 per persoon per overnachting. De belasting wordt door de gemeente forfaitair geheven. De hoogte van de aanslag wordt dan berekend naar het aantal slaapplaatsen van uw vakantieonderkomen en het in de verordening toeristenbelasting genoemde gemiddelde benuttings- en bezettingspercentage.

  De berekening van de hoogte van de forfaitaire aanslag vindt plaats volgens de formule {(U x V) x (Y x Z)} x tarief per persoon per overnachting. De betekenis van de symbolen is:

  U: werkelijk aantal slaapplaatsen
  V: gemiddelde benuttingspercentage
  Y: maximaal aantal overnachtingen c.q. etmalen verblijf per belastingjaar (365)
  Z: gemiddelde bezettingspercentage

  Het gemiddelde benuttingspercentage is gesteld op 75% en het gemiddelde bezettingspercentage op 44%. Voor kampeerboerde-rijen is het gemiddelde bezettingspercentage gesteld op 30%.

  De forfaitair geheven toeristenbelasting bedraagt voor slaapplaatsen in vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten voor het jaar 2021 € 203,56  per slaapplaats en voor slaapplaatsen in kampeerboerderijen € 138,79 per slaapplaats. Als het werkelijke aantal overnachtingen in het belastingjaar lager is dan het op grond van de forfaitaire heffing berekende aantal overnachtingen, wordt op uw verzoek de aanslag na afloop van het belastingjaar vastgesteld op het aantal werkelijke overnachtingen. Bij uw verzoek moet u stukken aanleveren, waaruit het werkelijke aantal overnachtingen in het belastingjaar blijkt. U kunt denken aan nachtverblijfregisters, accountantsverklaringen en dergelijke.

  Dagverblijf

  De belasting bedraagt bij verblijf van één dag of een gedeelte daarvan € 1,83 per persoon. Dit dagtarief is opgenomen in het bootkaartje voor de overtocht Lauwersoog/Oostmahorn-Schiermonnikoog en wordt ook vermeld op de nota welke is verschuldigd voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de gemeentelijke jachthaven.

  Forensenbelasting

  Forensenbelasting wordt geheven van personen die buiten de gemeente Schiermonnikoog wonen, maar wel meer dan 90 dagen per jaar beschikken over een gemeubileerde woning in de gemeente. De belasting wordt geheven naar een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Voor het jaar 2021 bedraagt dit percentage 0,2684%.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Vermeld in het bezwaarschrift steeds:

  • uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats;
  • de datum dat u de brief schrijft;
  • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
  • de reden van uw bezwaar;
  • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
  • uw handtekening.
  Wilt u uitstel om te betalen?

  U moet in uw bezwaar noemen dat u uitstel wilt om te betalen. U krijgt dan uitstel van betalen voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt.

  Inlichtingen

  De gemeente heeft de heffing en invordering van de gemeentebelastingen, waaronder ook de WOZ beschikkingen, uitbesteed aan de gemeente Noardeast-Fryslân.

  Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen (met uitzondering van vrijdagmiddag na 12.00 uur) tussen 8.30 uur en 16.30 uur  contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân, telefoon (0519) 29 88 88.

  Hoewel de tekst van bovenstaande bijsluiter zorgvuldig is samengesteld, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Toelichtingen gemeentebelastingen 2021

  Inlichtingen

  Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân:

  Telefoon (0519) 29 88 88.

  Zij zijn op werkdagen (met uitzondering van vrijdagmiddag na 12.00 uur) bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

  De gemeente heeft de heffing en invordering van de gemeentebelastingen, waaronder ook de WOZ beschikkingen,  uitbesteed aan de gemeente Noardeast-Fryslân.