Gemeentebelastingen 2022 Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Eind maart 2022 verstuurt de gemeente de gecombineerde gemeentelijke belasting / WOZ-aanslag voor het jaar 2022. U kunt daarop zien voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari eigenaar of huurder van een (niet)woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag ook de WOZ waarde. Op de achterkant vindt u informatie over de betaaltermijnen, kwijtschelding en bezwaar.

  Hieronder staat een uitgebreide toelichting over tarieven, aard van de belasting, bezwaar etc. 

  Gemeentebelastingen Schiermonnikoog 2022

  Welke belastingen u moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en of u eigenaar of gebruiker bent van een woning of niet woning.

  Onroerendezaakbeastingen (OZB) en de Wet WOZ

  De OZB wordt geheven over de vastgestelde WOZ-waarde van objecten (woningen, bedrijfspanden etc.). De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel.

  De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die per 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfsgebouw of een stuk grond in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

  De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand (niet-woning) in gebruik heeft. Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand? Dan krijgt u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als voor de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag.

  De OZB wordt geheven naar een percentage van de WOZ waarde van de woning of de niet-woning.

  • de eigenarenbelasting voor woningen is 0,0956%;
  • de gebruikersbelasting voor niet-woningen is 0,1740%.
  • de eigenarenbelasting voor niet-woningen is 0,2162%;

  Grondslag onroerende zaakbelastingen (OZB) is de WOZ waarde

  De grondslag voor de aanslagen OZB is de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand, zoals die staat op het aanslagbiljet 2022.

  Gevolgen voor onroerende zaakbelasting bij verhuizing, verkoop, overlijden of een andere wijziging

  De OZB wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Verhuizing, verkoop, overlijden of andere wijzigingen in de loop van het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van gebruik van een bedrijfspand heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag.

  WOZ-waarde van uw woning

  De waarde van uw woning is bepaald door vergelijking met de verkoopprijzen van soortgelijke woningen, die rond 1 januari 2021 zijn verkocht. Voor de niet-woningen, waaronder ook de bedrijven vallen, geldt een afwijkende methode van taxeren.

  De taxateur doet eerst onderzoek. Hij onderzoekt:

  • De eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. De taxateur kijkt ook naar de kwaliteit van de woning en of de woning wordt onderhouden.
  • De verkoopprijs van dezelfde soort woningen in de buurt. Het gaat om woningen die de afgelopen twee jaar zijn verkocht.

  Hij vergelijkt uw woning met verkochte woningen en houdt hierbij rekening met de verschillen in eigenschappen. U krijgt ieder jaar een taxatieverslag met informatie over het vaststellen van uw WOZ-waarde. In dit taxatieverslag staan verkochte woningen. Dit zijn woningen waar uw woning mee is vergeleken. De eigenschappen van de woningen staan in uw taxatieverslag onder objectkenmerken.

  Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u dat verslag opvragen. Dat kan digitaal via: WOZ-waarde - Schiermonnikoog of via www.mijnoverheid.nl. Door in te loggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u via de link > Wonen > WOZ-gegevens > het taxatieverslag opvragen

  Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een ‘natuurlijk persoon’ dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk. In dit geval kunt u contact opnemen met de afdeling Bedriuwsfiering van de gemeente Noardeast-Fryslân, team Administraasje en Belestingen, telefoon (0519) 29 88 88.

  WOZ-waarde woningen openbaar

  Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen in de gemeente Schiermonnikoog te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Alleen de
  WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente
  heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Het WOZ-loket is bereikbaar via:
  https://www.wozwaardeloket.nl 

  Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing wordt geheven van iedereen die gebruiker is van een perceel (woning) waar de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Het niet meegeven van afvalstoffen is geen reden voor ontheffing van deze belasting.

  De afvalstoffenheffing bedraagt:

  • als een perceel door één persoon wordt gebruikt en niet aan derden wordt verhuurd € 251,46;
  • als een perceel door meer dan één persoon wordt gebruikt € 327,74.

  Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Schiermonnikoog, dan heft de gemeente de afvalstoffenheffing voor het aantal resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar).

  Een verhuizing binnen Schiermonnikoog geeft u door aan de gemeente. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Krijgt u op het nieuwe adres ook het aanslagbiljet en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het aanslagbiljet met u mee. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing. De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

  Rioolheffing

  De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van (afval)water en voor het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. De belasting wordt geheven van de gebruikers van percelen (woningen, BAG-verblijfsobjecten en bedrijfspanden) van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt of kan worden afgevoerd.

  De rioolheffing (vast bedrag) bedraagt voor het jaar 2022:

  • € 27,82 per eenheid van 0 tot en met 50 m3;
  • € 55,75 per eenheid van 51 tot en met 250 m3;
  • € 140,56 per eenheid boven 250 m3.

  Daarboven wordt nog een variabel bedrag geheven van € 1,01 per volle m3 water dat vanuit een perceel wordt afgevoerd.

  Voor de meeste percelen liften de aanslagen rioolheffing mee op de waterleidingnota van Vitens N.V.

  Toeristenbelasting

  Voor het jaar 2022 bedraagt de belasting € 1,86 per persoon per overnachting. Bij een verblijf langer dan één dag of gedeelte daarvan in het kader van een schoolreis, bedraagt het tarief € 1,76 per persoon per nacht voor zowel de leerlingen als hun begeleiders.
  De belasting wordt door de gemeente forfaitair geheven. De hoogte van de aanslag wordt dan berekend naar het aantal slaapplaatsen van uw vakantieonderkomen en het in de verordening toeristenbelasting genoemde gemiddelde benuttings- en bezettingspercentage.

  De berekening van de hoogte van de forfaitaire aanslag vindt plaats volgens de formule {(U x V) x (Y x Z)} x tarief per persoon per overnachting. De betekenis van de symbolen is:

  U: werkelijk aantal slaapplaatsen
  V: gemiddelde benuttingspercentage
  Y: maximaal aantal overnachtingen c.q. etmalen verblijf per belastingjaar (365)
  Z: gemiddelde bezettingspercentage

  Het gemiddelde benuttingspercentage is gesteld op 75% en het gemiddelde bezettingspercentage op 44%. Voor kampeerboerderijen is het gemiddelde bezettingspercentage gesteld op 30%.

  De forfaitair geheven toeristenbelasting bedraagt voor slaapplaatsen in vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten voor het jaar 2022 € 224,03 per slaapplaats en voor slaapplaatsen in kampeerboerderijen € 152,75 per slaapplaats. Als het werkelijke aantal overnachtingen in het belastingjaar lager is dan het op grond van de forfaitaire heffing berekende aantal overnachtingen, wordt op uw verzoek de aanslag na afloop van het belastingjaar vastgesteld op het aantal werkelijke overnachtingen. Bij uw verzoek moet u stukken aanleveren, waaruit het werkelijke aantal overnachtingen in het belastingjaar blijkt. U kunt denken aan  nachtverblijfregisters, accountantsverklaringen en dergelijke.

  dagverblijf

  De belasting bedraagt bij verblijf van één dag of een gedeelte daarvan € 2,11 per persoon. Dit dagtarief is opgenomen in het bootkaartje voor de overtocht Lauwersoog/Oostmahorn- Schiermonnikoog en wordt ook vermeld op de nota welke is verschuldigd voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de gemeentelijke jachthaven.

  Forensenbelasting

  Forensenbelasting wordt geheven van personen die buiten de gemeente Schiermonnikoog wonen, maar wel meer dan 90 dagen per jaar beschikken over een gemeubileerde woning in de gemeente. De belasting wordt geheven naar een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Voor het jaar 2022 bedraagt dit percentage 0,2738%.

  Kwijtschelding

  Aan particuliere belastingplichtigen met geen of weinig inkomsten (rond bijstandsniveau) en geen of weinig vermogen, kan  kwijtschelding worden verleend. De aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing komen voor kwijtschelding in aanmerking.

  Geautomatiseerde toets kwijtschelding

  Als u in aanmerking komt voor de geautomatiseerde toets kwijtschelding en u ook geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen, bent u hierover geïnformeerd en hoeft u verder niets te doen, de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 hoeft u niet te betalen.

  Aanvragen kwijtschelding

  Als u op grond van uw financiële omstandigheden niet in staat bent de (gehele) aanslag te betalen, bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

  Indienen verzoek om kwijtschelding

  Door  het invullen en toesturen van het formulier “Verzoek om kwijtschelding”, dient u een verzoek om kwijtschelding in. Dit kan met behulp van DigID op  Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog - Schiermonnikoog. Heeft u geen DigID, dan kunt u een formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis, op verzoek kunnen wij u ook een formulier toesturen. Bel hiervoor naar (0519) 535 072.

  U wordt verzocht om binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uw verzoek om kwijtschelding in te dienen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding.

  Als u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebt ontvangen, heeft u ook recht op kwijtschelding van rioolheffing. De rioolheffing wordt u in rekening gebracht middels de waterleidingnota’s van Vitens N.V.

  Om te kunnen bepalen hoeveel rioolheffing u per jaar betaald, vragen wij u een kopie van de eindafrekening van Vitens N.V. toe te sturen (de eindafrekening ontvangt u meestal in de maand juni/juli). Vermeld bij het toesturen van de eindafrekening, uw aanslagnummer en dat u ook hiervoor kwijtschelding wil ontvangen. Het bedrag dat vermeld staat onder “kosten gemeente” zullen wij dan zo spoedig mogelijk aan u overmaken.

  Noordelijk belastingkantoor

  Wanneer u voor waterschapslasten kwijtschelding wil aanvragen, dan dient u dit met een apart verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het formulier voor de kwijtschelding van de waterschapslasten kunt u terug vinden via:
  www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding.

  Kwijtschelding voor ondernemers

  Ook voor ondernemers is het mogelijk om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen.

  Een ondernemer kan uitsluitend kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit geldt voor de volgende belastingsoorten:
  - onroerende zaakbelasting;
  - afvalstoffenheffing;
  - rioolheffing.

  De overige belastingsoorten komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Voor belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Meer informatie vindt u op: Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog - Schiermonnikoog. U kunt hier ook het kwijtscheldingsformulier downloaden.

  U wordt verzocht om binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uw verzoek om kwijtschelding in te dienen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding. 

  Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te ontvangen?

  U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd:

  Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Schiermonnikoog digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

  U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet geactiveerd:

  Ga naar de website mijnoverheid.nl Activeer met uw DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

  Betaling

  Wilt u voor de betalingen gebruikmaken van automatische incasso in tien termijnen? 

  Dan kunt u het bij de aanslag bijgesloten machtingsformulier invullen en naar de gemeente terug sturen. U kunt het formulier ook via de website van de gemeente downloaden en opsturen: Betalingsregeling en automatische incasso Schiermonnikoog - Schiermonnikoog

  Betaling in twee termijnen (geen automatische incasso)

  Als u de gemeente niet heeft gemachtigd dan kunt u betalen in twee termijnen. De vervaldagen staan op het aanslagbiljet vermeld. Voor of op iedere vervaldag moet de helft van het totale aanslagbedrag betaald zijn. U kunt aan de gemeente automatische incasso verlenen, internetbankieren, of overschrijvingskaarten en -formulieren gebruiken die verkrijgbaar zijn bij uw bank. Wilt u het totale belastingbedrag in één keer betalen, dan kunt u het totale bedrag voor of op de eerste vervaldag betalen. De belastingschuld is direct invorderbaar als u niet binnen de gestelde termijnen betaalt. De verschuldigde bedragen kunt u onder vermelding van het aanslagnummer overmaken naar IBAN: NL18 BNGH 0285 0075 64 van de gemeente Schiermonnikoog.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Vermeld in het bezwaarschrift steeds:

  • uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats;
  • de datum dat u de brief schrijft;
  • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
  • de reden van uw bezwaar;
  • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
  • uw handtekening.
  Wilt u uitstel om te betalen?

  U moet in uw bezwaar noemen dat u uitstel wilt om te betalen. U krijgt dan uitstel van betalen voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt.

  Inlichtingen

  De gemeente heeft de heffing en invordering van de gemeentebelastingen, waaronder ook de WOZ beschikkingen, uitbesteed aan de gemeente Noardeast-Fryslân.

  Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen (met uitzondering van vrijdagmiddag na 12.00 uur) tussen 8.30 uur en 16.30 uur  contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân, Ofdieling Bedriuwsfiering, team Administraasje en Belestingen, telefoon (0519) 29 88 88.

  Hoewel de tekst van bovenstaande bijsluiter zorgvuldig is samengesteld, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Toelichtingen gemeentebelastingen 2022

  Inlichtingen

  Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noardeast-Fryslân:

  Telefoon (0519) 29 88 88.

  Zij zijn op werkdagen (met uitzondering van vrijdagmiddag na 12.00 uur) bereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

  De gemeente heeft de heffing en invordering van de gemeentebelastingen, waaronder ook de WOZ beschikkingen,  uitbesteed aan de gemeente Noardeast-Fryslân.