Tot begin februari 2024 kon iedereen reageren op de plannen voor een nieuwe busremise aan de Knuppeldam. Met inachtneming van de ingekomen zienswijzen en de voorgestelde beantwoording neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad besluit dat de bouw door kan gaan, zal de provincie een nieuwe busremise laten bouwen. De planning is dat de gemeenteraad hierover op 19 maart 2024 vergadert. 

Waarom een nieuwe busremise?

Op dit moment huurt de provincie de bestaande busremise van Arriva. De provincie besteedt de busconcessies aan, zodat meerdere bedrijven het vervoer zouden kunnen uitvoeren. Hierbij is het van belang dat iedere gegadigde onder dezelfde omstandigheden aan de aanbestedingsprocedure kan deelnemen. Daarom wil de provincie een eigen busremise hebben. De bestaande busremise aan de Oosterreeweg is verouderd en de buitenruimte is te krap, waardoor bussen vaak in de openbare ruimte staan. De bestaande busremise is direct aan twee zijden omsloten door woningen en vanuit de omgeving wordt hinder ervaren. Daarom zijn er andere mogelijke locaties onderzocht. De gemeenteraad besloot op 6 juli 2021 de locatie Knuppeldam ten zuiden van de brandweerkazerne aan te wijzen voor een nieuwe busremise. De provincie Fryslân heeft de benodigde onderzoeken laten uitvoeren en het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De provincie wordt de eigenaar van de busremise en het bijbehorende terrein.

Inpassing van de busremise

De nieuwe busremise komt aan de oostzijde van het dorp te liggen en vormt hiermee een nieuwe overgang van het dorp naar het landelijk gebied. Daarom is het ontwerp erop gericht de busremise landschappelijk goed in te passen. De bussen gaan de bestaande inrit gebruiken voor het bereiken van de busremise. Hierdoor is er een minimaal effect op de omgeving. Bovendien wordt zo weinig mogelijk inbreuk gemaakt op het agrarische gebied en de natuurwaarden die hier door de provincie aan toegekend zijn. De bestaande inrit wordt verbreed, zodat voertuigen elkaar makkelijker kunnen passeren. Met een kleine aanpassing van de bochten op de Knuppeldam kan al het verkeer de locatie goed en veilig bereiken en verlaten.

Ook is gekeken naar de mogelijke hinder, zoals geluid. Op basis van uitgebreid onderzoek is het ontwerp aangepast. Er komt geluidafscherming aan de zuid- en westzijde om hinder te beperken. Ook het volume van het achteruitrijdsignaal van de bussen is tot een veilig minimum beperkt. Uit het geactualiseerde geluidsonderzoek blijkt dat op elk moment van de dag en nacht wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Het gebouw is voorzien van een kantine, een kantoor en sanitaire voorzieningen (incl. kleedruimte). Tevens is er een werkplaats aanwezig met ruimte voor 1 bus voor het uitvoeren van (klein) herstel- en onderhoudswerkzaamheden. De geringe omvang en de natuurlijke uitstraling van het pand zijn samen met de landschappelijke inpassing erop gericht de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Zijaanzicht gebouw busremise
Zijaanzicht busremise
Vogelvlucht busremise

Laatste nieuws van gemeente Schiermonnikoog