U heeft er recht op dat de gemeente Schiermonnikoog zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is sinds mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website, via een e-mail, poststuk of telefonisch.
Denk aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Noodzakelijke informatie

De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag, het verwerken van uw melding
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of mailen bij de uitvoering van de dienstverlening
 • Om u te informeren
 • Om iets bij u af te leveren
 • Het uitvoeren van wettelijk verplichte taken, bijvoorbeeld de oplegging van belastingen, de Kieswet, etc.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Die verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

De gemeente Schiermonnikoog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van een formeel wettelijk voorschrift, zoals de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente Schiermonnikoog zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Schiermonnikoog blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Websitebezoek

De gemeente Schiermonnikoog gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder hun toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de gemeente Schiermonnikoog, via het algemene nummer 0519 535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Beveiliging

De gemeente Schiermonnikoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).  Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. De functionaris is bereikbaar via e-mail sandra.vanriet@leeuwarden.nl  telefonisch via 058-2338832 of per post: gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden. 

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via postbus20@schiermonnikoog.nl

Aanvullende informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente is te vinden in het register van verwerkingen.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Schiermonnikoog kunt u contact opnemen met de gemeente Schiermonnikoog, 0519 535 050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.