Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de concept Huisvestingsverordening 2024 – 2028 ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Daarbij kunt u denken aan: 

  • De hoogte van de WOZ- en huurprijsgrens. Beneden deze grens is voor het (laten) bewonen van de woning een huisvestingsvergunning nodig.
  • Woningen onder de WOZ- en huurprijsgrens moeten aangeboden worden aan maatschappelijk of economisch aan Schiermonnikoog gebonden huishoudens.
  • De regels voor het toewijzen van woonruimte.
  • De regels die gelden als u woonruimte wilt onttrekken, splitsen, samenvoegen of wilt wijzigen in onzelfstandige woonruimte

De wijzigingen ten opzichte van de laatst vastgestelde Huisvestingsverordening zijn o.a.:

  • De (prijs)grens tot waar een huisvestingsvergunning verplicht is, is gewijzigd van een koopprijsgrens van €450.000,- naar een WOZ-waarde grens van €520.000,-. 
  • De opkoopbescherming is toegevoegd (nieuw instrument). 
  • Voorrang voor bepaalde vitale beroepsgroepen wordt mogelijk gemaakt (nieuw instrument). 
  • De definitie van maatschappelijke binding is aangepast. 
  • Woonruimten van wooncoöperaties zijn uitgezonderd van de voorrangsregels, maar moeten wel voldoen aan de huisvestingsvergunningplicht.
  • In de toelichting is een geactualiseerde onderbouwing van de noodzaak van de verordening en de bepalingen in de verordening opgenomen. 

Eerst legt de gemeenteraad de concept Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2024 - 2028 en de toelichting op de verordening 4 weken ter inzage op het gemeentehuis en op de website. 
Ingezetenen van Schiermonnikoog en anderen belanghebbenden bij de concept Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2024 – 2028 in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen een inspraakreactie indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. 

Een schriftelijke zienswijze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog of via postbus20@schiermonnikoog.nl. Wilt u inlichtingen of mondeling uw zienswijze geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0519-35050 of postbus20@schiermonnikoog.nl. Doe dit tijdig zodat er binnen de inspraaktermijn een afspraak gepland kan worden.

De termijn van 4 weken start op 25 april 2024. De laatste dag waarop een zienswijze kan worden ingediend is 24 mei 2024.

Vervolg

We gaan alle reacties zorgvuldig afwegen en waar mogelijk meenemen bij de verdere vaststelling van de Huisvestingsverordening 2024 - 2028. De reacties verzamelen en beantwoorden we in een reactienota. Daarna leggen we de (aangepaste) Huisvestingsverordening 2024 – 2028 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.