Wat is het?

Met de huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huur- en koopwoningen geldt dat u de woning pas mag bewonen als u een huisvestingsvergunning heeft.

Biedt u een woonruimte te huur of te koop aan? In veel gevallen mag u de woonruimte alleen in gebruik laten nemen door een huishouden dat een huisvestingsvergunning van de gemeente heeft gekregen. Dit geldt ook voor het huisvesten van personeel.

Geen vergunning nodig

Koopt u een woning boven de koopprijsgrens of huurt u een woning boven de maximale huurprijsgrens, dan vervalt de verplichting tot een huisvestingsvergunning. In sommige gevallen is het niet nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen. Dit geldt als u:

 • een onzelfstandige woonruimte of kamer (inwoning) huurt;
 • woont in een woonruimte die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen ten behoeve van werknemers met een tijdelijk dienstverband;
 • een bedrijfswoning behorende bij uw eigen onderneming bewoont.

Hoe werkt het?

U heeft een vergunning nodig:

 • als u een woning (voor permanente woondoeleinden) koopt beneden de koopprijsgrens van € 450.000;
 • als u permanent huurt beneden de landelijke huurprijsgrens van maximaal 185 punten (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimten).

Bindingseisen

Bij de beoordeling van de vergunning bekijken wij of u een economische of maatschappelijke binding met Schiermonnikoog heeft.

Economische binding

U bent economisch gebonden als u met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft u in dit gebied te vestigen. Onder economische binding wordt verstaan als u een standaard arbeidsovereenkomst heeft bij een bedrijf gevestigd op Schiermonnikoog voor ten minste 18 uren per week. Heeft u een eigen bedrijf? Dan is sprake van een economische binding als het voor u noodzakelijk is om u vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen. Bent u gepensioneerd? Dan bent u ook economisch gebonden indien u gedurende vijf jaren aansluitend en voorafgaande aan het moment dat u uit het arbeidsproces raakt kon voldoen aan de eerder genoemde criteria.

Maatschappelijke binding

U bent maatschappelijk gebonden als u een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft u op Schiermonnikoog te vestigen, of ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent of gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest. Als uw aanvraag door de gemeente wordt afgewezen, kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Het bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog.

Wat heb ik nodig?

Voor de behandeling van een aanvraag voor een huisvestingsvergunning zijn, voor zover van toepassing, de volgende gegevens nodig:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier via de website
 • arbeidscontract(en).
  • Bent u niet in loondienst? Dan moet u aantonen dat u voor de voorziening in uw bestaan belang heeft bij het wonen op Schiermonnikoog.
 • bij een huurwoning: een door huurder en verhuurder getekende huurovereenkomst
 • bij een koopwoning: een (voorlopige) koopovereenkomst

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning zijn: € 101,25 (2024)