Actueel

Ter inzage: ontwerp Bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp” 

Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Reactienota voorontwerp bestemmingsplan Schiermonnikoog Dorp. Ook heeft de raad besloten om in te stemmen met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan.

Plan bekijken

Wilt u het ontwerp Bestemmingsplan bekijken? Doe dan het volgende:

  • Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Klik op 'plannen zoeken'
  • Klik bij het zoekveld op het tabblad plannaam- of nummer
  • Vul hier het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01.

Ter inzage legging

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 december 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Schiermonnikoog  (Nieuwestreek 5) of is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (klik op 'plannen zoeken', klik vervolgens bij het zoekveld op het tabblad plannaam- of nummer en vul het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01).

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met de heer A. Baarda tel. 0519-535050.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het ontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Ook zijn er een aantal wijzigingen. De achterliggende stukken (zoals het voorontwerp en de genomen besluiten) kunt u inzien via de pagina 'proces en archief'.

Inbreng vanuit de gemeenschap

Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan.

Leefbaarheid belangrijk thema

Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen wonen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn unieke streken, bebouwing, eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten overtuinen niet worden volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter van het dorp te behouden.

Inspiratiegidsen

Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor (ver)bouwen in het beschermd dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van overtuinen. Later dit jaar volgt hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herziening van het bestemmingsplan dorp? Dan kunt u contact opnemen met de heer Baarda, telefoon 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl