Actueel

Bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp” vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 15 februari 2022 het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp” gewijzigd vast.

Bestemmingsplan inzien

Het plan met bijbehorende stukken is te vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies op die website voor ‘plan zoeken’, dan het tabblad ‘plannaam of -nummer’ en vul hier het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, tijdens openingsuren.

Bestemmingsplan nog niet in werking getreden

Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend en tevens is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog niet in werking treedt: de Voorzitter van de Raad van State moet namelijk eerst beslissen op het verzoek om voorlopige voorziening.


Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het ontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Ook zijn er een aantal wijzigingen. De achterliggende stukken (zoals het voorontwerp en de genomen besluiten) kunt u inzien via de pagina 'proces en archief'.

Inbreng vanuit de gemeenschap

Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan. 

In september 2021 lag een voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage. Vervolgens lag het ontwerpbestemmingsplan in december 2021 ter inzage. Wij hebben hierdoor veel inwoners kunnen vertellen wat het nieuwe bestemmingsplan betekent voor hun eigen woning. Ten opzichte van het ontwerp zijn de hoofdlijnen gelijk gebleven. Wel zijn er naar aanleiding van de inspraakreacties meerdere kleine aanpassingen gedaan. Deze staan vermeld in de Zienswijzenota, die u kunt bekijken via de raadsstukken van 15 februari 2022 (agendapunt 7).

Leefbaarheid belangrijk thema

Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen wonen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn unieke streken, bebouwing, eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten overtuinen niet worden volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter van het dorp te behouden.

Inspiratiegidsen

Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor (ver)bouwen in het beschermd dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van overtuinen. Later dit jaar volgt hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herziening van het bestemmingsplan dorp? Dan kunt u contact opnemen met de heer Baarda, telefoon 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl