De Gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit negen leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. 

De raad vergadert volgens het BOB – model. Bij dit vergadermodel kunnen onderwerpen Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend worden geagendeerd. De beeldvormende fase is bedoeld om de raad te voorzien van alle relevante informatie over een onderwerp of een voorstel.

In de oordeelsvormende fase vindt het debat plaats. De woordvoerders van de fracties geven hun mening, luisteren en proberen de andere fracties te overtuigen. In de besluitvormende fase neemt de gemeenteraad een besluit over een voorstel, hierbij kunnen moties en amendementen worden ingediend.

Een onderwerp hoeft niet langs alle fases van het BOB-model. In de praktijk wordt 90% van alle raadsvoorstellen alleen oordeelsvormend en besluitvormend behandeld. U kunt de raadsvergaderingen vinden in het jaaroverzicht

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen samen een fractie. In de raad van Schiermonnikoog zijn voor de periode 2018-2022 de volgende politieke fracties van Samen voor Schiermonnikoog, Schiermonnikoogs Belang en Ons Belang vertegenwoordigd.

Raadsleden

De huidige gemeenteraad van Schiermonnikoog bestaat uit de volgende raadsleden:

Samen voor Schiermonnikoog (website)

Dhr. B.S. Pastoor (fractievoorzitter), stuur een e-mail.

Mevr. A.W. van der Meulen, stuur een e-mail.

Mw. M. Been,  stuur een e-mail.

Mevr. J. Ridder-Visser, stuur een e-mail

Ons Belang (website)

Dhr. H.H. AB (fractievoorzitter), stuur een e-mail.

Dhr. A.E. Postma, stuur een e-mail.

Mevr. G. Smilda, stuur een e-mail.

Schiermonnikoogs Belang (website)

Dhr. W.J. Groendijk (fractievoorzitter), stuur een e-mail.

Mevr. I. Zonneveld, stuur een e-mail.

Raadsgriffier
Contact met de griffie

U kunt de raadsgriffier benaderen als u in contact wilt komen met de raad, wilt inspreken bij een raadsvergadering, een vraag heeft over het raadswerk of over besluiten die de raad heeft genomen.

De contactgegevens van de raadsgriffier zijn:

Tineke Toren
E-mail: t.toren@schiermonnikoog.nl
Telefoon: 0519-535050 

Contact met de raad

Wilt u aandacht vragen  voor een probleem of onderwerp? Dat kan op verschillende manieren:

U kunt contact opnemen met de raadsleden

Wilt u een onderwerp of initiatief onder de aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen met de raadsleden. U kunt ook vragen of u aanwezig kunt zijn bij de fractievergadering om uw verhaal te vertellen. (link naar de contactgegevens raadsleden)

U kunt inspreken bij een raadsvergadering

U kunt inspreken bij de raadsvergadering over onderwerpen die geagendeerd staan. Als u wilt inspreken dan moet u  zich voor 12 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier (naam en agendapunt) (t.toren@schiermonnikoog.nl of 0519-535050)

U kunt een brief naar de gemeenteraad sturen

Brieven gericht aan de gemeenteraad komen op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering. De gemeenteraad bepaalt hoe een ingekomen stuk wordt behandeld. Bijvoorbeeld door het ingekomen stuk voor afhandeling aan het College van Burgemeester en Wethouders te geven, het te agenderen voor de gemeenteraad of voor kennisgeving aan te nemen. Brieven die 2 weken voor de eerstvolgende raadsvergadering bij de griffier binnen zijn, worden op de lijst van ingekomen stukken van deze vergadering geplaatst. Brieven die later bij de griffier binnen komen schuiven door naar de volgende vergadering.

Nevenfuncties

Nevenfuncties volgens opgave van de individuele raadsleden.