Elk jaar taxeert de gemeente alle woningen en bedrijfsruimten   

Gemeenten zijn verplicht ieder jaar opnieuw de waarde van alle panden te taxeren. Dit is wettelijk geregeld in de Wet WOZ.

Wij kijken naar de verkoopprijzen van woningen en bedrijfsruimten en kijken naar de kenmerken van uw pand, zoals: onderhoud, ligging, bijgebouwen etc. We gebruiken hiervoor ook luchtfoto’s.

We kijken naar de verkoopprijzen van woningen op of omstreeks 1 januari 2023

Dit noemen we de waardepeildatum. Die waarde geldt dan voor het jaar 2024. Ook rond 1 januari 2023 was nog sprake van een oververhitte woningmarkt. Daarom zijn de WOZ-waarden nog (fors) gestegen.

Direct regelen

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

  • Voor woningen kunt u een taxatieverslag via mijn overheid opvragen. ( DigiD nodig! )

Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een ‘natuurlijk persoon’ dan kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Noardeast-Fryslân, team Administraasje en Belestingen, telefoon (0519) 29 88 88.

U kunt ook de WOZ waarde van andere woningen opvragen wozwaardeloket 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning?

Dan kunt u op twee manieren bezwaar maken.

 1.  De snelste en makkelijkste manier is het indienen van een informeel bezwaar

Dit moet u doen binnen 5 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Dit gaat als volgt:

  • U kunt hieronder via de linke informeel bezwaar zelf een afspraak inplannen met de  taxateur.
  • U vult dan enkele gegevens in, zoals uw naam, adres, objectnummer(s) etc.
  • U geeft kort aan waarom u het niet eens bent met de waarde van uw woning.

De taxateur neemt contact met u op

De taxateur beoordeelt uw informeel bezwaar en neemt vervolgens op het door u gekozen moment contact met u op. U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde, of niet.

U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde

Wij passen uw WOZ-waarde meteen aan. Iedere € 10.000,00 waardeverlaging betekent een daling van de onroerende zaakbelasting (OZB) met ongeveer € 10,00.

Ook verminderen wij uw aanslag onroerende zaakbelasting (OZB). U ontvangt dus geen nieuwe aanslag van de gemeente.

U krijgt geen gelijk over uw WOZ-waarde

U kunt dan -Let op: binnen de resterende bezwaartermijn - nog steeds officieel bezwaar maken.

De termijn voor het kunnen indienen van een informeel bezwaar is verlopen.

2.  U dient direct een officieel bezwaar in (binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet)

 

Digitaal bezwaar indienen: 

Officeel bezwaar (DigiD nodig)

 

Schriftelijkbezwaar indienen: 

Stuur uw bezwaar naar de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen Schiermonnikoog, Postbus  20, 9166 ZP Schiermonnikoog.

Vermeld in het bezwaarschrift

  • Uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats
  • De datum dat u de brief schrijft
  • Aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag en/of WOZ beschikking waar u het mee oneens bent
  • De reden van uw bezwaar
  • Eventuele bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief
  • Uw handtekening

Na ontvangst van het bezwaar ontvangt u een bevestiging hiervan. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn géén kosten verbonden.

Wilt u uitstel om te betalen?

U moet in uw bezwaar noemen dat u uitstel wilt om te betalen. U krijgt dan uitstel van betalen voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Doet u dat niet, dan moeten de belastingaanslagen worden betaald binnen de termijnen die daarvoor gelden.

Termijn voor doen van uitspraak

Net als dat u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet de gemeente binnen een bepaalde termijn uitspraak doen, te weten voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent.

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die (maximaal) zes weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet de gemeente binnen zes weken een uitspraak op uw bezwaarschrift doen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.

De kans op succesvol bezwaar is even groot als u het zélf doet of een commercieel bureau

Er zijn namelijk ook commerciële bureaus die namens u bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Ze geven aan dit ‘gratis’ te doen op basis van ‘no cure no pay’. Maar echt gratis is het niet! Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, claimt het bureau een onkostenvergoeding.

De gemeente betaalt dit bedrag uit eigen portemonnee.  Alle onkostenvergoedingen bij elkaar is een fors bedrag en dit geld kunnen wij dan niet meer gebruiken voor onze inwoners. Het kan zelfs zo zijn dat we daarom de tarieven van de onroerende zaakbelasting moeten verhogen. 

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.