De inhoud is geladen.

Herziening bestemmingsplan dorp

De gemeente werkt aan de herziening van het Bestemmingsplan Dorp 2009. Het bestemmingsplan is vastgesteld en in juli 2022 in werking getreden. Het bestemmingsplan is nog niet definitief omdat er hoger beroep is aangetekend.

Actueel: bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp” vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 15 februari 2022 het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp” gewijzigd vast.

Bestemmingsplan in werking getreden

Op 19 juni 2022 heeft de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening met betrekking tot het bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp behandeld. De voorzitter van de Raad van State heeft besloten om dit verzoek af te wijzen.

Het bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp is door de uitspraak van de Raad van State in werking getreden.

Het bestemmingsplan is nog niet definitief. De ingestelde Hoger Beroepen zullen door de Raad van State op een later tijdstip behandeld worden, waarna er een uitspraak volgt over de zaken die in de Hoger Beroepen zijn aangekaart.

Bestemmingsplan inzien

Het plan met bijbehorende stukken is te vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Kies op die website voor ‘plan zoeken’
 • Kies tabblad ‘plannaam of -nummer’
 • Vul hier het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, tijdens openingsuren.

Wat is het Bestemmingsplan Dorp?

In het Bestemmingsplan regelt de gemeente hoe de grond in het dorp gebruikt mag worden. Dit betekent dat het bestemmingsplan aangeeft waar en onder welke voorwaarden iemand ergens mag bouwen. Ook geeft het aan hoe men de grond en/of gebouwen mag gebruiken.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Er is een aanpassing (herziening) van het bestemmingsplan nodig omdat de inzichten en de ideeën over de meest wenselijke ruimtelijke ordening en gebruik in de loop der jaren zijn veranderd. Met de herziening probeert de gemeente om de regels van het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de inzichten en de ideeën van de huidige tijd.

De herziening van het bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Ook zijn er een aantal wijzigingen.

Hoe het proces verloopt en welke stukken daarbij horen, kunt u onderaan deze pagina terugvinden. 

Inbreng vanuit de gemeenschap

Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan. 

In september 2021 lag een voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage. Vervolgens lag het ontwerpbestemmingsplan in december 2021 ter inzage. Wij hebben hierdoor veel inwoners kunnen vertellen wat het nieuwe bestemmingsplan betekent voor hun eigen woning. Ten opzichte van het ontwerp zijn de hoofdlijnen gelijk gebleven. Wel zijn er naar aanleiding van de inspraakreacties meerdere kleine aanpassingen gedaan. Deze staan vermeld in de Zienswijzenota, die u kunt bekijken via de raadsstukken van 15 februari 2022 (agendapunt 7).

Leefbaarheid belangrijk thema

Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen wonen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn unieke streken, bebouwing, eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten overtuinen niet worden volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter van het dorp te behouden.

Inspiratiegidsen

Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor (ver)bouwen in het beschermd dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van overtuinen. Later dit jaar volgt hiervoor een uitnodiging.

Vragen / contact

Heeft u vragen over de herziening van het bestemmingsplan dorp? Neem dan contact op met de heer Baarda, via telefoon 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl 

Proces

 1. Afgerond: Besluit tot herziening -

  Voorstel,  besluit en bijlagen gemeenteraad.

 2. Afgerond: Besluit tot vaststelling thema's -

  Voorstel, besluit en bijlagen gemeenteraad.

 3. Afgerond: Bewonersbijeenkomsten -

 4. Afgerond: Opstellen concept Nota van Uitgangspunten

    Het college stelt een concept Nota van Uitgangspunten op.

 5. Afgerond: Informeren concept nota van uitgangspunten

  College informeert raad over concept nota van uitgangspunten.

 6. Afgerond: Informeren concept Nota van Uitgangspunten -

 7. Afgerond: Vaststellen Nota van Uitgangspunten -

  Voorstel, besluit en bijlagen. (doorverwijzing naar raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) 18 juni 2019 (agendapunt 11).

 8. Afgerond: Voorbereiding Voorontwerp Bestemmingsplan

  Het college bereidt het Voorontwerp Bestemmingsplan voor.

 9. Afgerond: Informeren gemeenteraad -

  Voorstel, besluit en bijlagen. (doorverwijzing naar raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) 17 augustus 2021 (agendapunt 7).

 10. Afgerond: Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage -

 11. Afgerond: Inspraak -

 12. Afgerond: Verwerken reacties -

  Voorstel, besluit en bijlagen (link verwijst naar de raadsvergadering- en stukken van dinsdag 16 november 2021, agendapunt 7).

 13. Afgerond: Ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan -

  Het besluit ter inzage legging en de onderliggende vergaderstukken zijn te vinden bij de stukken van de raadsvergadering van 16 november 2021, agendapunt 7.

  Blokkenschema belangrijkste thema's (december 2021)

  Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp”

  Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op plannummer: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01

 14. Afgerond: Verwerken zienswijzen -

  Zienswijzenota (link verwijst naar de raadsvergadering van 15 februari 2022, agendapunt 7)

 15. Afgerond: Vaststelling Bestemmingsplan -

  Voorstel, besluit en bijlagen (link verwijst naar de raadsvergadering van 15 februari 2022, agendapunt 7)

  Blokkenschema belangrijkste thema's

 16. Afgerond: Beroepstermijn -

  Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies voor ‘plan zoeken’, dan het tabblad ‘plannaam of -nummer’ en vul hier het volgende nummer in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01.

 17. Momenteel bezig: Behandeling beroep -

  Einddatum onbekend. We zijn afhankelijk van behandeling bij de Raad van State.